Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 2.017 for et område ved Skansekvarteret

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Den ønskede ændring berører kommuneplanens rammeområde 2.1.B8 Bondropsgade m.m.

Aalborg Kommune ønsker med dette kommuneplantillæg at sikre, at de bevaringsværdige bygninger på Galstersgade 6 kan udnyttes på hensigtsmæssig vis. Den gældende kommuneplanramme fastsætter en bebyggelsesprocent på 25 for åben-lav bebyggelse og 40 for øvrig bebyggelse. De eksisterende bygninger på Galstersgade 6 har i dag en bebyggelsesprocent på ca. 86. Bygningerne skal ikke længere anvendes til varmeværk, og derfor åbnes der mulighed for, at bygningerne kan indrettes til andre formål. Tillægget tilføjer derfor faktiske byggemuligheder for følgende ejendomme:

 Tabel 2.017

Før 1. oktober 2007 kunne man jf. Bygningsreglementet opføre en række mindre bygningsdele, der ikke talte med i den tilladte bebyggelsesprocent for ejendommen. F.eks. en ny udestue, en lukket altan eller en overdækket gård. Siden er bygningsreglementet ændret, og bebyggelsesprocenterne for åben-lav bebyggelser er som standard ændret til 30 %. Som konsekvens af bygningsreglementets ændringer, hæves bebyggelsesprocenten fra 25 til 30. Tilsvarende er etageantallet ændret fra 1½ til 2.

Kommuneplantillægget tilføjer desuden anvendelsen "tekniske anlæg". Dette sker bl.a. for at sikre det eksisterende pumpehus på Galstersgade 6, og eventuelle fremtidige behov for at indrette tekniske anlæg i området som helhed. Pumpehuset er det, der er tilbage af den hidtidige anvendelse til varmeværk.

Rammeområdet ligger indenfor de kystnære dele af byzonen, jf. Retningslinje 11.4.2. En øget bebyggelsesprocent for de to ovennævnte matrikler vil ikke væsentligt påvirke skylinen, idet der i dag allerede er tilsvarende høje bebyggelser omkring området og nærmere kysten. Desuden ændres der ikke på den maksimale bygningshøjde. Derfor vurderes det, at der ikke vil ske ændringer af den visuelle påvirkning af kysten.

2-017_kystnaerhedszonen
Gældende kystnærhedszoner
Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 2-1-103.

22-06-2015
Planforslag