Kommuneplan forsiden

2.3.B2 Arkildsdal

Mål

Området skal fortsat fungere som boligområde. I den fremtidige planlægning lægges vægt på at forbedre kvaliteten af fælles opholdsarealer.

Miljø

Området er belastet med støj fra den militære øvelsesplads og skydebane mod nord.

Arkitektur - Byrum og landskab

Bebyggelsens opholdsarealer har i dag begrænset rekreativ værdi. De består primært af åbne græsarealer. Det er hensigten, at de fremover indrettes med mere intime opholdsmuligheder, legeredskaber mv.


Arkildsdalstien - en vigtig stiforbindelse
22-09-2003
Anvendelse
Boliger (tæt-lav/ etage)
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50 for området som helhed.
Etager: Max. 2½
Højde: Max. 11 m
Fælles opholdsareal: Min. 20%
Miljø
Der kan ikke etableres grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
En lokalplan skal fastlægge principper for disponering af varierede opholdsarealer.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone