Kommuneplan forsiden

2.3.B7 Erantisvej m.m.

Mål

Området, der er udbygget med en blanding af ældre og nyere parcelhusbebyggelse, skal fortsat fungere som boligområde.

Den fremtidige planlægning af området har det hovedsigte, at sikre den nuværende karakter - i form af tætte gaderum med små forhaver. Det er også vigtigt, at bebyggelse indpasses under hensyn til områdets terræn- og udsigtsmæssige kvaliteter. Endelig er det hensigten at skabe basis for et mere aktivt byliv i området gennem indpasning af nye, naturligt tilknyttede funktioner.


Parcelhusbebyggelsen på Elverhøj er indpasset efter terræn og udsigt.

Områdets østlige afgrænsning mod Studievej.
Miljø

Området er belastet med støj fra Forbindelsesvejen, Vangen og den militære øvelsesplads og skydebane mod nord.

Arkitektur - Byrum og landskab

Områdets fremtræder som et homogent parcelhusområde, hvor husene ofte har en lille forhave. Området mellem Forbindelsesvejen og Erantisvej ligger på en top, hvorfra terrænet falder i østlig retning mod fjorden samt i nordlig retning mod Vangen. Langs Elverhøj er bebyggelsen tydeligvis placeret efter terræn og udsigtsmæssige hensyn. Sammenhængen mellem terræn og bebyggelse har store kvaliteter og hensigten er at sikre sammenhæng ved fremtidig bebyggelse.


Der er udsigt til fjorden fra nogle af husene på Erantisvej.
22-09-2003
Anvendelse
Boliger (åben-lav / tæt-lav)
Klinikker
Kontorer
Service
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 25
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m
Byggelinie: Bebyggelse max. 5 m fra gadelinie
Opholdsareal mellem Snehvidevej og Rødhættevej kan ikke bebygges.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se  retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se  retningslinje 13.3.
Der kan ikke etableres grundvandstruende aktiviteter.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal indpasses med respekt for terræn- og udsigtskvaliteter.
Opholdsareal skal sikres, se illustrationsplan.
Markant beplantning skal bevares.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone