Kommuneplan forsiden

2.3.O2 Løvvangskolen m.m.

Mål

Området skal fortsat være centrum for undervis­ning, kultur og fritidsaktiviteter.

Området indgår som en del af Skanseforbindelsen. Derfor skal der lægges særlig vægt på at skabe gode sammenhængende stisystemer og varierede grønne områder, se illustrationsplanLøvvangskolen og Løvvanghallen

Familiecenteret øst for Løvbakken
Miljø

Støj:
Støjkonsekvenszonerne for Nørre Uttrup skydebane og det militære øvelsesterræn omfatter rammeområdets nordlige del.

Trafikstøj fra Forbindelsesvejen, Vangen og Løvbakken. 

Den nordligste del af området er udlagt til "område med drikkevandsinteresse" og indvindingsopland.

Arkitektur - Byrum og landskab

Da området er en del af Skanseforbindelsen, skal områdets grønne elementer sikres og synliggørelse. Eksempelvis er det hensigten, at større parkeringsarealer skal gives en "grøn" fremtoning, og at det eksisterende beplantningsbælte mod kolonihaveområdet "Kirkedalen" skal bevares.

Trafik - Veje og stier

Området ligger i tæt tilknytning til hovedstinettet i Løvvang og er en del af Skanseforbindelsen - en sammenhængende rekreativ stiforbindelse mellem Nørresundby Midtby og de militære arealer mod nord.

Stiforbindelsen i områdets østlige afgrænsning (Jørgen Berthelsens Vej) skal også fungere som adgangsvej for kørende færdsel til kolonihaveområdet "Kirkedalen".


Stiforbindelse gennem området fra Kirkedalen til centerområdet.
11-10-2010
Anvendelse
Kontorer
Kulturelle formål
Fritidsformål
Rekreative formål
Undervisning
Institutioner
Tekniske anlæg
Grundvandsbeskyttelse
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Max. 40 vest for Løvbakken Max. 25 øst for Løvbakken.
Etager:
Max. 2½ vest for Løvbakken
Max. 2 øst for Løvbakken.
Bygningshøjde:
Max. 10,5 m vest for Løvbakken*
Max. 8,5 m øst for Løvbakken*
* Idrætshaller dog indtil 15 m
Miljø
Miljøklasse 1-4, se Bilag A
Støj fra Nørre Uttrup Skydebane og øvelsesterræn.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Der må ikke etableres grundvandstruende aktiviteter.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå grønt.
Det eksisterende beplantningsbælte mod kolonihaveområdet Kirkedalen skal bevares.
Bebyggelse skal indpasses i respekt for terræn og udsigtskvaliteter.
Trafik - Veje og stier
Langs Forbindelsesvejen er planlagt overordnet cykelsti.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Ingen vindmøller
Zoneforhold
Byzone