Kommuneplan forsiden

2.3.R1 Kirkedalen og Centralkirke­gården

Mål

Målet er at området skal være bydelens grønne "åndehul". Det skal også fremover fungere som rekreativt område med forskellige, relaterede funktioner fx kirkegård og kolonihaver.


Kolonihave i "Kirkedalen".

Centralkirkegården er fælleskirkegård for Hvorup og Lindholm Sogne.
Byggemuligheder

Det er hensigten at der i kolonihaveområdet kun skal kunne opføres kolonihavehuse med tilhørende udhuse, redskabsskure mv. samt et fælleshus. Ligeledes kan der på kirkegårdsarealet kun opføres bygninger med tilknytning til anvendelsen som kirkegård, fx kapel, kontor, redskabsbygninger o.l.

Miljø

Området er belastet med støj fra Vangen og den militære øvelsesplads og skydebane mod nord.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området har en attraktiv landskabsmæssig beliggenhed, idet terrænet falder markant i nordlig retning fra "kanten" af Erantisvej. Dette giver en pragtfuld udsigt mod nord, bl.a. med kig til Hammer Bakker. Disse kvaliteter skal sikres ved indpasning af ny bebyggelse.

Centralkirkegården fremtræder med et homogent og velordnet udseende. Hensigten er at sikre dette fremover.


Stien langs områdets vestlige grænse er også adgangsvej til kolonihaveområdet.

Der er en fin udsigt fra "toppen" af kolonihaveområdet ved Erantisvej.

Centralkirkegården har markante grønne strukturer i form af levende hegn og alléer. Hensigten er at sikre disse karaktertræk.
22-09-2003
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 10
Højde: Max. 5 m for kolonihavehuse og max. 8,5 m for anden bebyggelse.
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se  retningslinje 13.3.
Der må ikke etableres grundvandstruende aktiviteter.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå grønt.
Bygninger og anlæg skal indpasses med respekt for udsigtskvaliteter, terræn og naturkvaliteter.
Kig til Hammer Bakker skal sikres.
Bygninger og anlæg på kirkegården skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses eksisterende bebyggelse.
Afskærmende beplantning mod Vangen og tilstødende boligområder
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone