Kommuneplan forsiden

2.3.B3 Strubjerg og Vangen Øst

Mål

Området skal fortsat anvendes som boligområde, men udvikles med det sigte, at skabe et mere alsidigt området hvor kvaliteten af boliger og opholdsarealer er i højsædet. Udviklingen skal tage afsæt i de rummelige friarealer, som i højere grad skal udnyttes som et aktiv for området. Der lægges også vægt på at skabe mere dynamik i bylivet ved at give mulighed for at indpasse nye funktioner.

På længere sigt skal muligheder og behov for et egentligt "kvarterløft" overvejes.


Boligblok ved Vangen med et stort, centralt beliggende friareal til parkering, fælleshus, ophold mv.

Bebyggelsen i området varierer i højden, men den "kasseagtige" arkitektur er et gennemgående træk.
Miljø

Området er belastet med støj fra Forbindelsesvejen, Vangen og Vikingevejden samt den militære øvelsesplads og skydebane mod nord.

Arkitektur - Byrum og landskab

Områdets fælles opholdsarealer har typisk en meget åben og "bar" karakter. Arealerne domineres af store flader fx med fast belægning til parkering eller som store græsplæner til idræt, leg mv., hvor den øvrige beplantning er meget sparsom. Enkelte friarealer har en mere frodig og intim karakter. Sådanne "oaser", som har en høj rekreativ værdi, skal der være flere af.
22-09-2003
Anvendelse
Boliger (tæt-lav/etage)
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 60
Etager: Max. 4½
Højde: Max. 15 m
Fælles opholdsareal: Min. 15%
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se  retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se  retningslinje 13.3.
Der kan ikke etableres grundvandstruende aktiviteter.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal indpasses med respekt for terræn og udsigtskvaliteter.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for disponering af varierede opholdsarealer.
Markant beplantning skal bevares.
P-pladser skal fremstå grønne.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone