Kommuneplan forsiden

2.3.B6 Svanholmpar­ken

Mål

Områdets nuværende anvendelse til boligområde fastholdes fremover. I den fremtidige udvikling af området lægges vægt på terræn- og udsigtsmæssige kvaliteter. Der lægges også vægt på arealer til fælles ophold, og at overgangen til det åbne land fremtræder grøn.


Parcelhusbebyggelse ved Svanholmvej.
Miljø

Området er belastet med støj fra den militære øvelsesplads og skydebane mod nord.


Stiforbindelse fra området til Uttrup Nord stien
22-09-2003
Anvendelse
Boliger
(åben-lav/tæt-lav)
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 25 for åben-lav og max. 30 for tæt-lav bebyggelse.
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Der må ikke etableres grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Grøn kant mod det åbne land
Bebyggelse skal indpasses med respekt for terræn og udsigtskvaliteter.
Opholdsareal skal sikres.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone