Kommuneplan forsiden

2.3.B5 Eriksholmpar­ken

Mål

Området skal fortsat fungere som boligområde, men med mulighed for at indpasse nye, naturligt tilknyttede funktioner. Målet er også at højne boligmiljøet blandt andet ved at hæve kvaliteten af friarealerne.


Bebyggelsen i området er en blanding af tæt-lav og etageboliger i 2 etager.

Tæt-lav bebyggelse med små forhaver.
Miljø

Området er belastet med støj fra Vangen og den militære øvelsesplads og skydebane mod nord.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området fremtræder åbent og venligt, men både bebyggelse og opholdsarealer trænger til en visuel og funktionel "saltvandsindsprøjtning".

Der lægges vægt på at bibeholde bebyggelsens "klynge"-struktur, idet den medvirker til at skabe intime opholdsvenlige rum mellem husene.


Området lege- og opholdsarealer trænger til et visuelt løft.

... det samme kan man sige om den eksisterende bebyggelse!
22-09-2003
Anvendelse
Boliger (tæt-lav/etage)
Klinikker
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30
Etager: Max. 2½
Højde: Max. 10,5 m
Fælles opholdsareal: Min 15%
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se  retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se  retningslinje 13.3.
Der må ikke etableres grundvandstruende aktiviteter.
Arkitektur - Byrum og landskab
Grøn kant mod det åbne land
Den eksisterende "klynge"-struktur skal respekteres.
En lokalplan skal fastlægge principper for disponering af varierede opholdsarealer.
Interne veje og p-pladser skal fremstå grønne.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone