Kommuneplan forsiden

2.3.D1 Forbindelses­vejen

Mål

Området omfatter en del af randbebyggelsen langs Forbindelsesvejen og skal fortsat fungere som blandet bolig- og erhvervsområde. I den fremtidige udvikling af området lægges vægt på at sikre den nuværende bebyggelsesstruktur, og at bebyggelsens fremtræden lever op til den synlige beliggenhed.


Områdets bebyggelse har overvejende karakter af parcelhusområde.

På "toppen" af Forbindelsesvejen fremtræder området meget grønt.
Miljø

Området grænser op til Forbindelsesvejen og berøres af støj herfra.

Arkitektur - Byrum og landskab

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din facade - byens ansigt"

Der er også udarbejdet en vejledning om brugen af gågader, torve, pladser og fortove. her kan der blandt andet hentes inspiration og vejledning om udendørs udstilling. Se "Gader & pladser - til glæde for alle"

22-09-2003
Anvendelse
Boliger (åben-lav)
Klinikker
Kontorer
Service
Fritidsformål
Rekreative formål
Værksteder o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Erhverv kun i tilknytning til bolig
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 25 for boliger og max. 30 for anden bebyggelse.
Etager: Max. 1½
Bygningshøjde: Max. 8,5 m
Byggelinie: Bebyggelse max. 10 m fra gadelinie
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se  retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se  retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal indpasses med respekt for terræn, udsigtskvaliteter og den synlige beliggenhed.
Bebyggelse skal udformes som fritliggende huse med saddeltag.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning og udendørs udstilling.
Hegn i skel og mod vej kun som levende hegn.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede bagarealer
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone