Kommuneplan forsiden

7.2.O2 Roden

Mål

Målet er at sikre et areal til plejehjemsboliger og andre almennyttige formål, som har behov for en centernær beliggenhed.

Der lægges også vægt på at skabe et præsentabelt indgangsparti for Gistrup.


Arkitektonisk lever "Skovbrynet" meget godt op til sit navn. Men det var ønskeligt med en bedre indramning med beplantning ud mod Nøvlingvej. 
Arkitektur - Byrum og landskab

De åbne arealer omkring Nøvlingvej giver et diffust indtryk af byen. Hensigten er, at beplantning skal medvirke til at opstramme den visuelle oplevelse af vejforløbet.
11-05-2020
Anvendelse
Boliger (tæt-lav)
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Nøvlingvejs forløb skal understreges med beplantning.
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg respektere den bebyggelsesstruktur, den indgår i.
Forarealer, p-pladser, opholdsarealer mv. skal fremstå grønne.
Levende hegn langs det rekreative område mod øst.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Zoneforhold
Byzone