Kommuneplan forsiden

7.2.D1 Bymidten

Mål

Målet er at skabe mulighed for fortætning i bymidten af Gistrup. Der lægges vægt på at skabe opholdsvenlige og smukke byrum. Målet er desuden en afbalanceret bygningsmæssig fornyelse med respekt for historiske bebyggelsesstrukturer. Målet er ligeledes at fortætning skal ske med respekt for havebyens udtryk, således at der er et kvalitetsfuldt grønt udtryk i bydelen.

Målet er, at området som helhed skal fremstå med blandet bymæssig anvendelse.

Anvendelse

Der er mulighed for bolig- og erhvervsbyggeri i bymidten.  

Byggemuligheder

I området tillades 2½ etage dog kun 2 etager for Sidesporet.

Arkitektur - Byrum og landskab

Godt Eksempel Paa Fortaetning 2

Det foretrækkes, at der udvikles et større planområde på en gang, frem for fortætning og udvikling på små enkelte spredte parceller.

Der er udarbejdet en vejledning for skilte, gader og pladser. Her kan der hentes inspiration og vejledning. Se "Brug Byen"

11-05-2020
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Mindre butikker til salg af egne produkter*
Hotel/restaurant
Klinikker (ikke dyreklinik)
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
*Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Maks. 30 for åben-lav og øvrig bebyggelse.
Maks. 40 for tæt-lav.

Etager:
Maks. 2½, dog
Maks. 2 for Sidesporet

Højde:
Maks. 10,5 m. 
Maks. 8,5 m. for Sidesporet.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grundvandsinteresser, så der tillades ingen grundvandstruende aktiviteter.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal i placering ift. gadelinie, skala, formsprog og materialevalg respektere den bebyggelsesstruktur, den indgår i, derfor foretrækkes større fotætningsområder frem for udvikling/fortætning áf en enkelt matrikel.
P-pladser skal placeres væk fra adgangsvejen.
Forarealer, P-pladser, opholdsarealer mv. skal fremstå grønne.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede bagarealer, der er begrønnet.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Hadsundvej skal prioriteres til fordel for cyklister og gående.
Zoneforhold
Byzone