Kommuneplan forsiden

7.2.R2 Dragehøjvej

Mål

Målet er at sikre et centralt beliggende areal til udendørs aktiviteter, sociale og kulturelle byaktiviteter, bypark mv.


Området udgør et grønt åndehul i byen.
11-05-2020
Anvendelse
Fritidsanlæg
Rekreative formål
Tekniske anlæg (eksempelvis regnvandsbassin)
Kulturelle formål

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 5 for området som helhed.

Etager: Max. 2.

Højde: Max. 8.5 m.

Der kan etableres et nyt forenings- eller fælleshus. Der kan etableres eventuelle mindre bygninger, som er nødvendige for områdets funktion. Inden for området kan placeres master med en højde op til 25 m.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Ingen grundvandstruende aktiviteter.

 

Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som et grønt fælles friareal. Samtidig er der mulighed for at indrette en del af området som regnvandsbassin.
Zoneforhold
Byzone