Kommuneplan forsiden

7.2.R4 Langs banen

Mål

Målet er dels at sikre en gennemgående grøn sammenhæng mellem Indkildedalen og Romdrup Ådal langs jernbaneforløbet. Det skal dels fremhæve de lave, våde områder langs åen, men også fungere som en grøn afgrænsning for Gistrup mod nord og afskærme mod de nordligere liggende erhvervsområder i Aalborg Øst.

Arealerne kan fungere som natur, rekreation eller våde tekniske områder, hvis de udformes med natur, rekreation og en naturtro æstetik.

Alle arealer under kote 6 skal henligge som dyrkede eller våde arealer.

Erhverv Til Naturomraade
Matrikel 13o Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders set fra Hadsundvej. I kommuneplanrammen omdannes arealet fra ramme til erhverv til ramme til rekreation.

Anvendelse
Rekreative formål Fritidsformål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Fritidsformål Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
11-05-2020
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets anvendelse.
Miljø
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Zoneforhold
Byzone