Kommuneplan forsiden

7.2.R3 Den grønne kile

Mål

Målet er at sikre en grøn kile i bystrukturen - fra den vestlige bykant og ind mod kirken/Nøvlingvej. Det er også et mål at sikre et velbeliggende areal til rekreative aktiviteter for den vestlige del af Gistrup.

Arkitektur - Byrum og landskab

Bebyggelsen i området er levn fra Gl. Gistrup landsby. Med den grønne kile kommer bakkelandskabet helt tæt på Nøvlingvej og kirken.
11-05-2020
Anvendelse
Rekreative formål
Fritidsformål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets anvendelse.
Miljø
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som et åbent bakkelandskab
Kig til kirken skal sikres.
Kulturspor og markant beplantning skal sikres.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Zoneforhold
Byzone
Del af vejareal er i landzone