Kommuneplan forsiden

7.2.O1 Skolen m.m.

Mål

Målet er at sikre gode rammer for Gistrup Skole, Gistruphallen og andre funktioner af almennyttig karakter.Gistrup Skole indrammes fint af beplantning.
11-05-2020
Anvendelse
Klinikker (ikke dyreklinik)
Kontorer
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for området som helhed.
Etager: Max. 2.
Højde: Max. 15 m.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Ingen grundvandstruende aktiviteter.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Forarealer, opholdsarealer, P-pladser mv. skal fremstå grønne.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Zoneforhold
Byzone.
Del af vejareal er i landzone.