Kommuneplan forsiden

7.2.C1 Ved Nøvlingvej

Mål

Målet er at skabe rammer for et velfungerende og attraktivt lokalcenter med god tilgængelighed fra det omkringliggende boligområde. Der lægges vægt på, at bebyggelsens visuelle fremtoning og indretningen af udearealer medvirker til at gøre området til et attraktivt omdrejningspunkt for bydelens liv.

Anvendelse

Forskellige funktioner og erhverv kan være med til at skabe liv og dynamik og prioriteres særligt højt i centerområdet.

Butikker skal placeres i det afgrænsede butiksområde. Det afgrænsede butiksområde i Gistrup Bymidte ses herunder.

Nyt Centeromraade

Indretningen af butiksområdet bør planlægges på en måde, hvor trafikafvikling, torvedannelse og butiksfunktioner spiller godt sammen og giver en optimeret helhed til gavn for områdets udvikling. En sådan indretning kan fx indeholde ensretning af trafikken, omlægning af parkeringsområder, bearbejdning af facader og facaderetninger henvendt i retning mod nyt bytorv. 

Arkitektur - Byrum og landskab

Facader på bygninger, indholdende butik og erhverv, skal detaljeres og være åbne, så de bidrager til oplevelsen af levende by- og gaderum.

Langs Hadsundvej fra rundkørslen ved Nøvlingvej i nord til Mølletoften/Ved Kroen i syd skal bygningerne, herunder butikker, boliger og erhverv, ligge ud til vejen og være med til at skabe et tæt vejforløb. 

Der ønskes ikke endegavle mod Hadsundvej, for at sikre, at der ikke langs vejen kun er en række 'døde' ender. I stedet skal frontfacaden orienteres mod Hadsundvej og være med til at give et levende vejforløb.

Bygninger eller beplantning i form af allé-træer, som skal indtænkes ved ny bebyggelse, skal understrege det tætte vejforløb. Parkering bør etableres bag bygningerne. 

Større bygningsvolumener skal brydes op i mindre dele ved fx at arbejde med placeringen af vinduer og døre, tilbagetrækning af facaden, materialeskift og øvrig detaljering.

Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg respektere den bebyggelsesstruktur, den indgår i. Derfor skal der ved fortætning tages hensyn til de omkringliggende bygninger, således at der fx trappes op og ned i etageantal, så der fx ikke bygges en 3 etagers etagebebygelse meget tæt ved et lille etplans parcelhus. Bebyggelserne skal således tage hensyn til omgivelserne, når der fortættes. Derfor foretrækkes også, at der udvikles et større planområde på en gang frem for udvikling på små enkelte spredte parceller.

Der er udarbejdet en vejledning for skilte, gader og pladser. Her kan der hentes inspiration og vejledning. Se "Brug Byen"

Der bør laves en lokalplan for centerområdet for at sikre indretning af fx bytorv, sammenhænge, herunder stier, på tværs og trafikale forbindelser.


I området er der behov for forskønnelse af forarealerne.

11-05-2020
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Butikker
Hotel/restaurant
Klinikker (ikke dyreklinik)
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 2.000 m² pr. udvalgsvarebutik Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.3
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Maks. 30 for åben-lav samt for øvrig bebyggelse.
Maks. 40 for tæt-lav. 
Maks. 40 for etagebebyggelse i 2 etager.
Maks. 60 for etagebebyggelse i 3 etager. 
Etager:
Maks. 3
Højde:
Maks. 12½ m.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Der tillades ingen grundvandstruende aktiviteter.
Arkitektur - Byrum og landskab
Nøvlingvejs forløb skal understreges med beplantning.
Der kan indrettes et bytorv, som indbyder til udendørs ophold.
Bebyggelse skal i placering ift. gadelinie, skala, formsprog og materialevalg respektere den bebyggelsesstruktur, den indgår i.
Forarealer, p-pladser, opholdsarealer mv. skal fremstå grønne med træer.
Arealerne langs Nøvlingvej skal som indfaldsvej fremstå særligt grønne med opstammede træer.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede bagarealer med beplanting omkring.
Historiske strukturer skal respekteres, og markant beplantning skal bevares.
Langs Hadsundvej skal bebyggelsens placering ift. gadelinie tilpasses gadebilledet. Bebyggelse og allé-beplantning skal placeres, så det danner et tæt vejforløb langs Hadsundvej.
Bebyggelse skal have et nutidigt formsprog og udformningen af bebyggelse og facader skal langs Hadsundvej ofres særlig arkitektonisk opmærksomhed.
Der tillades ikke blinde gavle ud mod adgangsvejen, dvs. frontfacaden skal orienteres mod adgangsvejen.
Udendørsarealer skal understøtte mulighed for ophold for bløde trafikanter og torveaktiviteter.
Hegn i skel og mod veje kun som levende hegn, evt. suppleret med trådhegn.
Parkeringsarealer skal placeres bag bygninger væk fra adgangsvejen.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Hadsundvej skal prioriteres til fordel for cyklister og gående.
Zoneforhold
Byzone