Kommuneplan forsiden

7.2.O3 Kirken m.m.

Mål

Målet er at sikre gode rammer for kirken, institutioner og andre almennyttige aktiviteter. Det er også et mål at sikre områdets grønne karakter og den visuelle forbindelse til det åbne land.


Kirken er et vigtigt monument for den nye by.

Den grønne kile i forbindelse med kirken bringer bakkelandskabet helt tæt på Nøvlingvej.
11-05-2020
Anvendelse
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for området som helhed
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m (kirken undtaget)
Miljø
Miljøklasse: 1-2, se Bilag A.
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Visuel kontakt til det åbne land fra Nøvlingvej skal sikres.
Kirken skal fastholdes som landemærke.
Forarealer, p-pladser, opholdsarealer mv. skal fremstå grønne
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Zoneforhold
Byzone