Kommuneplan forsiden

7.2.H1 Sagavej

Mål

Målet er at skabe et attraktivt erhvervsområde primært for butikker med pladskrævende varegrupper og lokale håndværkserhverv. Samtidig skal området medvirke til at give et godt indtryk af Gistrup fra Hadsund Landevej.


Erhvervsbebyggelsen har stor betydning for, hvordan Gistrup opleves fra landevejen.
Arkitektur - Byrum og landskab

Målet er at en mere bevidst indretning af forarealer, parkering mv. skal medvirke til at forskønne indtrykket af området.
11-05-2020
Anvendelse
Mindre butikker til salg af egne produkter
Service
Kontorer
Trykkerier
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed
Værksteder o.l.
Mindre industri
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Bolig som er nødvendig for virksomhedens drift.
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik.
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50
Etager: Max. 2.
Højde: Max. 8,5 m (miljømæssigt nødvendige bygningselementer undtaget).
Miljø
Miljøklasse 1-4, dog max. 3 vest og syd for Sagavej, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse langs Hadsund Landevej skal udformes med respekt for den synlige beliggenhed.
Forarealer, P-pladser m.m. skal fremstå grønne.
Tekniske installationer skal enten være skjult i bygninger eller indgå bevidst som arkitektonisk element.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede arealer i direkte tilknytning til bebyggelsen.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning og udendørs udstilling.
Hegn i skel og mod vej kun som levende hegn, evt. suppleret med trådhegn.
Beplantningsbælte langs Landbækken.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Vejadgang kun fra Sagavej.
Zoneforhold
Byzone
Del af vejareal er i landzone.