Kommuneplan forsiden

3.2.O6 Skipper Clement Skolen

Mål

Målet er at sikre anvendelsen til offentlige formål og velfungerende rammer for Skipper Clement Skolen. Der lægges vægt på at skabe gode rammer for indendørs og udendørs undervisning, kultur- og fritidsaktiviteter.

Området kan tilføres nybyggeri, som kan være med til at udvikle området til et kreativt miljø for kultur og undervisning.

 

DSC09284
Skipper Clement Skolen
Anvendelse

Området skal anvendes til skole og dertil knyttede funktioner.

 

Arkitektur - Byrum og landskab

De oprindelige skolebygninger - Hovedbygningen og Skipperhuset har høj bevaringsværdi. Hovedbygningen er opført omkring år 1900 i 3 etager med medzardtag og høj kælder. Skipperhuset er opført i 1908 i 2 etager med høj kælder og tagetage. De 2 bevaringsværdige bygninger skal fastholdes og må ikke ombygges væsentligt. Fremtidigt nybyggeri skal udformes i respekt for bebyggelserne.

V__AE68  Skipperhuset
Hovedbygningen
 Skipperhuset
Trafik - Veje og stier

Skolen ligger i den centrale del af Aalborg med god tilgængelighed til kollektiv trafik.

12-09-2016
Anvendelse
Klinikker
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 115
Etager: Max. 3, dog max. 5 mod Stenosvej.
Højde: Max. 12 m, dog max. 20 m mod Stenosvej.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Arkitektur - Byrum og landskab
Udearealer skal indrettes med varierede aktivitets- og opholdsmuligheder.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang fra Gl. Kærvej og Stenosvej
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt