Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 9.013 for Poul Smeds Vej i Gandrup

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Planområdet ligger i den sydøstlige del af Gandrup By. Den gældende kommuneplanramme for erhverv 9.2.3Erh4 er ændret til kommuneplanramme 9.2.D1 Poul Smeds Vej for et blandet bolig- og erhvervsområde.

I det gældende plangrundlag er området udlagt til erhvervsformål med mulighed for etablering af én bolig i tilknytning til den enkelte virksomhed. Området kan ikke bruges til egentlig boligbebyggelse.

Ændringen muliggør, at området fremover kan anvendes både til bolig- og erhvervsformål i overensstemmelse med den faktiske udnyttelse af området.

Det betyder, at der bliver mulighed for at indrette og opføre nye selvstændige boliger i området. Det betyder endvidere, at den maksimale miljøklasse for nye virksomheder reduceres fra 3 til 2. Dette sikrer, at boliger og erhverv kan fungere side om side.

Afgrænsningen af kommuneplanrammen ændres ikke.

9-013_rammer _foer  9-013_rammer _efter
Gældende kommuneplanrammer
Nye kommuneplanrammer
Planforslagets baggrund

Det eksisterende rammeområde til erhverv 9.2.3Erh4 i den sydlige del af Gandrup fungerer ikke længere som erhvervsområde. Området er oprindeligt opstået som et kombineret bolig og erhvervsområde i 1960’erne og 1970’erne, og har tidligere rummet en produktionsskole og andre mindre erhverv. I dag anvendes hovedparten af området til boligformål.

Kommunen har modtaget henvendelser om indretning af lejligheder i eksisterende bygninger og om udstykning til boligformål i området. Områdets beliggenhed, størrelse og karakter gør, at det ikke tiltrækker nye erhvervsvirksomheder. 

Området ønskes derfor omdannet til et blandet bolig- og erhvervsområde.

Området ligger i direkte tilknytning til øvrige boligområder i Gandrup, og det vil fortsat være muligt at indrette erhverv i de bygninger i området, der er egnet hertil.

Kommuneplanen i dag

Klima
I henhold til kommuneplanens retningslinje 2.1.6 Byudvikling, byomdannelse og klimatilpasning skal der i lokalplaner i områder med høj risiko for oversvømmelse (defineret som en risiko på 5% eller mere for oversvømmelse i 2050) redegøres for klimatilpasningstiltag. Aalborg Kommune har screenet hele kommunen for overfladevand med udgangspunkt i de forventede klimaforhold i 2050. Der er således sandsynlighed for, at den sydøstlige del af rammeområdet vil få tilført mere vand i fremtiden i forbindelse med fx stigende grundvandsspejl og skybrudshændelser. Det er op til ejeren og bygherrer selv at få vurderet risikoens omfang, herunder om der skal gennemføres foranstaltninger i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder for at imødegå evt. oversvømmelser.

Sandsynlighedskort For Oversømmelse
Høj risiko for oversvømmelse (røde områder)

Drikkevandsinteresser
Rammeområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser, men uden for indvindingsoplande til vandværker. Kommuneplantillægget medfører, at området nu kan anvendes både til boliger i sammenhæng med erhverv og til selvstændige boliger. Der er ikke tale om en væsentlig anvendelsesændring, der truer drikkevandsinteresserne.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2. Kommunen har herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

27-11-2017