Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 9.010 Ved Søerne i Gandrup

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Den gældende kommuneplanramme 9.2.3Bo5 er ændret til kommuneplanramme 9.2.B5 Ved Søerne, der øger de bygningsregulerende bestemmelser for området i overensstemmelse med det gældende bygningsreglement. Det betyder, at det maksimale etageantal ændres fra 1½ til 2, og bebyggelsesprocenten for åben-lav boligbebyggelse hæves fra 25 til 30 og for tæt-lav boligbebyggelse fra 35 til 40.

Afgrænsningen af kommuneplanrammen ændres ikke.


Afgrænsning af gældende kommuneplanramme 9.2.3Bo5 og ny kommuneplanramme 9.2.B5
Planforslagets baggrund

Aalborg Kommune har igangsat et planlægningsarbejde, der omfatter udarbejdelse af en ny lokalplan 9-2-102 Ved Søerne i Gandrup.

Lokalplanen omfatter området ved Nørlund - Parallelvej - Borgergade i den nordlige del af Gandrup, der er udlagt til boligbebyggelse. Den nye lokalplan erstatter en gældende lokalplan 3.16 fra 1991.

Halvdelen af lokalplanområdet ejes af Aalborg Kommune og er endnu ikke bebygget. Der er vurderet, at det bliver nødvendigt at etablere regnvandsbassiner i området, hvorfor den gældende udstykningsplan skal ændres. Samtidig ønsker kommunen at udlægge større fælles opholdsarealer og give mulighed for, at bebyggelsen overalt i lokalplanområdet kan opføres efter normerne i det nye bygningsreglement.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 9-2-102 Ved Søerne, Gandrup.

22-10-2012
Andre planer