Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 9.007 Koldkær Feriecenter

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Baggrunden for ændringen
Komuneplantillægget er udarbejdet for at bringe rammerne for området i overensstemmelse med de nye normer og formuleringer, der blev indført ved hovedrevisionen af kommuneplanen i 2009, herunder også en opdatering i forhold til Kommuneplanens Hovedstruktur.

Beskrivelse af ændringerne
I forhold til de gældende rammer (rammeområde 9.6.7.Fe3, Landområde Hals), er der tale om en præcisering af anvendelsesbestemmelserne og en ajourføring i forhold til Kommuneplanens Hovedstruktur, kapitel 10, retningslinje 10.3.1 vedr. Hoteller og feriecentre. Her er der fastlagt, at Koldkær Feriecenter max. må omfatte 360  sengepladser. Det er også en betingelse, at ferielejlighederne drives efter Sommerhuslovens § 1 stk. 4 vedr. restaurations- og hotelvirksomhed (Hotelpligt).

Baggrunden for retningslinien om Hotelpligt er et ønske om at sikre de kystnære hoteller og feriecentre til hotelformål, hvor der er udlejningspligt - i modsætning til private ferieboliger, som ikke - eller kun i begrænset omfang - udlejes til turister. Staten indførte i 1979 et hotelstop i de kystnære områder for at dæmme op for flere hoteller og feriecentre i strandkanten, hvilket samtidigt førte til et krav om, at eksisterende anlæg skulle fastholdes til hotelformål. Hotellerne og feriecentrene blev opfattet som en vigtig ressource, der ikke længere kunne erstattes af nye anlæg. Byrådet signalerer med retningslinien, at hotellerne på de yderste 3 km kystnære områder er en overnatningsressource, som ønskes opretholdt, og at dette er hovedreglen. En bred vifte af overnatningsanlæg skal stadig være med til at tilgodese de forskellige turisters behov.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Hvis en plan kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal der efter lovens bestemmelser gennemføres en miljøvurdering.

Planen er derfor scoopet i forhold til kriterierne nævnt i lovens bilag 2. Det vurderes, at de væsentlige forhold, der bliver påvirket er: biologisk mangfoldighed, fauna og flora (NATURA2000). Der er foretaget en konsekvensvurdering efter Habitatreglerne, som konkluderer, at udvidelsen af Koldkær Feriecenter har en neutral effekt på udpegningsgrundlaget for NATURA2000-området.  

Miljøvurderingen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med lokalplan 9-6-102 Koldkær feriecenter, Landområde Hals.

28-02-2011
Andre planer