Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 9.017 Omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Bekendtgørelse nr. 952
"Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen" giver nu mulighed for fornyet planlægning ved Koldkær Feriecenter og ved Porsheden. Denne bekendtgørelse er efterfølgende kun benævnt som landsplandirektivet.

 

Retningslinje 10.3.1
Af retningslinje "10.3.1 Rammer for hoteller og feriecentre" fremgår det, at Koldkær Feriecenter er pålagt hotelpligt.

Landsplandirektivet muliggør nu, at hotelpligten kan fjernes og derfor fjernes Koldkær Feriecenter og restriktionerne herom fra retningslinjen.

 

Kommuneplanrammer

Ved Koldkær Feriecenter

9-017_rammer Koldkaer _foer (1) 9-017_rammer Koldkaer _efter (1)
Afgrænsning af de gældende rammeområder
Afgrænsning af de nye rammeområder

En del af den eksisterende kommuneplanramme 9.6.F3 ændres til en ny kommuneplanramme 9.6.S11 til sommerhusformål.

Den eksisterende kommuneplanramme 9.6.F3 vest for det nye sommerhusområde og den eksisterende kommuneplanramme 9.6.7Rek2 samles til en ny kommuneplanramme 9.6.R1 til rekreative formål. Den resterende østlige del af den eksisterende kommuneplanramme 9.6.F3 udlægges til en ny kommuneplanramme 9.6.R10 til rekreative formål.

Den eksisterende kommuneplanramme 9.6.7So6 er geografisk tilpasset de nye rammer, men der er ikke sket indholdsmæssige ændringer. Der er ikke tale om udvidelse af kommuneplanrammen kun en minimal justering som følge af de nye udlæg i naboområdet.

Ved Porsheden

9-017_rammer _Porseheden _foer (1) 9-017_rammer _Porseheden _efter (1)
Afgrænsning af de gældende rammeområder
Afgrænsning af de nye rammeområder

Dertil kommer, at kommuneplantillægget udtager en del af sommerhusområdet ved Porsheden. Den eksisterende kommuneplanramme 6.6.S2 udlagt til sommerhusområde reduceres.

Ved offentlig bekendtgørelse af planens endelige vedtagelse tilbageføres den del, der udgår af kommuneplanrammen 6.6.S2, zonestatus ændres fra sommerhusområde til landzone.

Natura 2000-områder
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura 2000-områderne.

Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 9-6-102 fra 2011 (der kun omhandler det eksisterende feriecenter) blev der udarbejdet en Habitatkonsekvensvurdering. Habitatkonsekvensvurderingen omhandler også udbygningen med op til 26 nye ferieboliger. Habitatkonsekvensvurderingens konklusion er: ”Det vurderes, at projektet har neutral effekt på udpegningsgrundlaget.”

Det vurderes, at nærværende lokalplan ikke udløser en ny Habitatkonsekvensvurdering.

Bilag IV-arter
Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura 2000-områderne. Der er forbud mod opgravning og ødelæggelse af plantearterne og forbud mod forstyrrelse og ødelæggelse af ag dyrearterne og deres yngle/rasteområder.

Områdets sandede indlandsklitter er potentielt levested for markfirben, men som følge af forholdsvis tæt kronedække, tæt græs- og urtevegetation og manglende soleksponerede, bare pletter vurderes det ikke som sandsynligt, at der findes en bestand inden for lokalplanområdet. Det kan dog ikke udelukkes, at der inden for delområde B er opstået egnet ynglelokalitet, idet opvæksten blev ryddet i 2019 og mineraljorden blottet. Det vurderes dog som værende usandsynligt, at der siden er etableret en bestand i området. Det kan ikke udelukkes, at området benyttes af flagermus som ledelinje og fødesøgningsområde, men lokalplanen vurderes ikke at ville påvirke yngle- eller rasteområde for flagermus væsentligt.

Der er udarbejdet habitatkonsekvensvurdering i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 9-6-102. Den omtaler evt. konsekvenser for bilag IV arter i klitterne.

Området er i maj 2020 genbesigtiget:

  • Sandfladerne er potentielle levesteder for markfirben, men det vurderes ikke sandsynligt, at der er en bestand.
  • Skoven bruges til fødesøgning for flagermus. Rydningen i område B og evt. nybyggeri vurderes ikke at have væsentligt indvirkning herpå. Det vurderes, at planerne ikke får væsentlige konsekvenser for bilag IV arter i området.

 

Planforslagets baggrund

På baggrund af ansøgninger fra kommuner, der ønsker at omplacere og udlægge sommerhusgrunde for bedre udnyttelse og kvalitet af sommerhusområder, er der vedtaget et landsplandirektiv for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen, som skal understøtte vækst og jobpotentiale i de kystnære områder i hele Danmark.

Landsplandirektivet, der trådte i kraft 23. september 2019, giver mulighed for, at et område på ca. 4,9 ha. ved Koldkær Feriecenter overføres til sommerhusområde i kystnærhedszonen ved lokalplan.

Der må indenfor området, vist med sort på nedenstående kort, omdannes op til 49 eksisterende hotellejligheder til et tilsvarende antal ferielejligheder i det eksisterende feriecenter. Der må desuden udstykkes op til 26 sommerhusgrunde indenfor området betinget af, at der er meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til den planlagte bebyggelse.

Kortbilag _T1_Landsplandirektiv (1)T1_Signatur

Til gengæld skal et eksisterende sommerhusområde ved Porsheden reduceres med 9,2 ha, vist med sort på nedenstående kort, der i stedet skal tilbageføres til landzone.

Kortbilag _T2_Landsplandirektiv (1)T2_Signatur

På den baggrund udarbejdes dette tillæg.

Kommuneplanen i dag

 

 Kystnaerhedszone _ABCKystnaerhedszone _ABC_signatur

Området ligger i kystnærhedszonen umiddelbar vest for Kattegat.

Jf. kommuneplanens jf. retningslinie 11.4.2 ligger området i planlagte arealer til byudvikling. De enkelte arealer her indenfor kan udnyttes i overensstemmelse med den planlagte anvendelse.

De ændringer, der kan foretages i området, vil ikke væsentligt påvirke skylinen, idet ny bebyggelse i området vil ligge bag eksisterende. 

 Gældende opdeling af kystnærhedszonen
 

 

Klima (10)Klima _signatur (1)

En mindre del af kommuneplanrammen 9.6.S11 ligger i områder med høj risiko for oversvømmelse.

Jf. retningslinje 2.1.6 skal lokalplaner i områder med høj risiko (5% eller mere i 2050) for oversvømmelse (rød markering på kort) redegøre for klimatilpasningstiltag.

Høj risiko for oversvømmelse (røde områder)
 

Dertil kommer, at der i området er væsentlige naturinteresser, der skal tilgodeses i planlægningen.

 Skov (4)Skov _signatur (1)

Der er fredskov i kommuneplanrammen 9.6.R1 og et mindre areal i kommuneplanrammen 9.6.R10 er pålagt skovbyggelinje.

Inden for skovbyggelinjen på 300 m må der ikke placeres bebyggelse som fx bygninger, skure, campingvogne og master.

Fredskoven og skovbyggelinjen er ikke til hinder for realiseringen af planlægningen for områderne, idet områderne udlægges til rekreative formål.

Fredskov og skovbyggelinje
 

 

Natur (3)Natur _signatur (1)

Området er beriget med værdifuldt natur. Der findes bl.a. følgende typer beskyttet i området:

  • Strandbeskyttelseszone.
  • Langs kysten EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 2, Aalborg Bugt, nordlige del.
  • Langs kysten EF-habitatområde nr. 14, Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.
  • Hedearealer er beskyttede.
  • Moser i områdets østlige del er beskyttet.
  • Den Krogede Bæk er et beskyttet vandløb.
Naturinteresser
 

 

Okologisk _forbindelse

Langs Kattegat kysten løber en økologisk forbindelse.

Jf. kommunenplanens retningslinje 11.3.8
økologiske forbindelser, skal planlægning og administration vedrørende arealanvendelsen og tilstanden forbedre levesteder og spredningsmuligheder for de dyr og planter, som forbindelserne skal sikre.

Planlægningen vurderes ikke at påvirke den økologiske forbindelse. Der ændres ikke på.

Økologisk forbindelse  
Miljøvurdering

I forbindelse med kommuneplantillæg 9.017 og lokalplan 9-6-109 er der udarbejdet en miljørapport.
Rapporten indeholder en miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Klik her for at se den samlede rapport.

14-12-2020