Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 9.003, udvidelse af boligområde i Hou

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

            
Afgrænsing af kommuneplantillæg nr. 9.003          Gældende kommuneplanrammer

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplan 9-5-101, Boliger ved Nørregade, Hou, som offentliggøres samtidig med kommuneplantillægget.

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med Bymodel Hou, som er den overordnede plan for udviklingen i Hou. Ifølge bymodellen skal boligudbygningen foregå mod nord i dette område i takt med at byggemulighederne i byen i øvrigt udbygges.

Bymodel Hou er vedtaget af Byrådet i Hals Kommune den 10.12.2004

Miljøvurdering

Planen er omfattet af "Lov om miljøvurdering af planer og programmer" (lov nr. 316 af 5.5.2004) § 3, stk. 1, nr. 1, idet planen fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 4, pkt. 10b. Da planen kun fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lovens § 3, stk. 2. Aalborg Kommune har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2.

Kommunen har herefter vurderet, at der ikke er tale om en væsentlig indvirkning på miljøet. Da planen samtidig kun fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, vurderer kommunen, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering efter lovens bestemmelser. Området er i forvejen omfattet af Kommuneplanens Hovedstruktur og vil blive anvendt i overensstemmelse hermed.

15-06-2009