Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 9.014 for Skovhusvej i Vester Hassing

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Planområdet ligger i den nordlige del af Vester Hassing By. Området ligger uden for kommuneplanens rammeområder.

Området udlægges i nærværende kommuneplantillæg til rammeområde 9.1.H1 for erhverv, og der gives mulighed for placering af butikker til særlig pladskrævende varegrupper.

 Rammer _før (4)  Rammer _efter (6)
Nuværende forhold
Nyt rammeområde 9.1.H1

 

Retningslinje 7.1.4 Særlig pladskrævende varegrupper

Området udlægges til placering af butikker med særlig pladskrævende varegrupper. Dette muliggør blandt andet salg af motorcykler.

 Pladskrævende Varegrupper _før (1)  Pladskrævende Varegrupper _efter (1)
Nuværende forhold
Område til "Særlig pladskrævende varegrupper"

Retningslinje 11.2.3 Øvrige landområder

Udpegning af rammeområdet betyder, at der fjernes et tilsvarende areal fra Øvrige landområder. Der er ikke landbrugspligt på arealet, og ændringen vurderes ikke at have væsentlig betydning for landbrugsdriften i området.

 Øvrig Landområde _før (1)  Øvrig Landområde _efter (1)
Gældende "Øvrige landområder"
Reduceret  "Øvrige landområder"
Planforslagets baggrund

Virksomheden HMC Motorcykler, der rummer motorcykelforretning og - værksted, drives inden for rammeområdet.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre fremtidige udvidelsesmuligheder for virksomheden. Virksomheden har en god placering, idet den ligger synligt ved overordnet infrastruktur og i forlængelse af et eksisterende erhvervsområde i Vester Hassing.

Erhvervsområdet udlægges endvidere som en videreførelse af det eksisterende erhvervsområde mod øst. Dette område anvendes til lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed mv. Området kan således indeholde andre former for erhverv end den nuværende motorcykelforretning og -værksted.

 

Kommuneplanen i dag

Beskyttelseszoner omkring kirker
Rammeområdet ligger inden for beskyttelseszonen ved Vester Hassing Kirke (Retningslinje 5.2.7). Inden for beskyttelseszonen kan der ikke opføres bygninger, tekniske anlæg m.v., medmindre det er sikret, at hensynet til kirkens betydning som monument i landskabet og (lands-) bymiljøet ikke herved tilsidesættes.

Byggeri i området vil ikke påvirke indblikket til og udsynet fra kirken, da området ikke ligger i én af indsigtskilerne til kirken, og idet selve Vester Hassing by ligger imellem området og kirken. 

Fjernbeskyttelseszone _kirke 
Rammeområdet og hele Vester Hassing by ligger inden for
fjernbeskyttelseszonen ved Vester Hassing Kirke. 

 

 

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2. Kommunen har herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

28-08-2017