Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 9.011 for Gandrup centerområde

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget vedrører kommuneplanen for centerområdet i Gandrup og omfatter det nuværende rammeområde 9.2.3Ce1., samt et mindre område udlagt til offentlige formål, rammeområde 9.2.3Off2.

En mindre del af området udlagt til offentlige formål, ændres til at blive en del af centerområdet.

Begge rammeområder er ændret til Aalborgkoncept og indeholder principielt de samme anvendelsesbestemmelser. Der kan dog ikke etableres butikker i den ejendom, der er omfattet af centerudvidelsen.

Afgrænsningen af tidligere kommuneplanrammer 9.2.3Ce1 og 9.2.3off2
Afgrænsningen af de nye rammeområder 9.2.C1 Borgergade og 9.2.O1 Borgergade
Planforslagets baggrund

Aalborg Kommune har aktuelle planer om at afhænde den tidligere portnerbolig beliggende i tilknytning til distriktskontoret i borgergade.

Boligen ligger som en del af centerområdet langs Borgergade og vil fremover være en naturlig del af dette.

  • Rammeområdet ligger i et ”område med særlige drikkevandsinteresser” (lilla),
  • den resterende del ligger i ”generelt indsatsområde” (blå)
Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

30-04-2012