Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 9.008 for boliger mv. ved Kystvejen og Hou mole

Planforslagets baggrund

I forbindelse med overvejelserne om en mulig udvikling af Hou Havn er en arbejdsgruppe fremkommet med en udviklingsplan vedrørende omdannelse af frysehusene ved Kystvejen og i den vestligste del af Hou nordmole.

Overvejelserne danner grundlag for udarbejdelsen af en lokalplan for frysehusområdet samt kommuneplantillæg 9.008 for boliger mv. ved Kystvejen og Hou mole.

Lokalplan og Kommuneplantillæg giver mulighed for, at området på havnen kan anvendes til boliger, erhverv med naturlig placering på havnen, restaurant, café, ishus, kunstgalleri, mindre butikker, cykeludlejning, anneks til et eventuelt vandrehjem ol., hvilket kan medvirke til skabelsen af et spændende og mangfoldigt miljø på havnen i Hou.

Området vest for Kystvejen kan anvendes til boliger mindre værksteder med tilhørende salg, hotel (vandrerhjem) ol.

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan
Området ved frysehusene ligger indenfor kommuneplanens rammeområder 9.5.6Ce1, 9.5.6Hv4 og 9.5.6Hv1 Hou By. 
Intentionerne i udviklingsplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens gældende rammebestemmelser, idet der åbnes op for etablering af boliger øst for Kystvejen. Endvidere ønskes en højere bebyggelsesprocent (50/60/90) og højere byggeri (2 etager og 8,5m).

På den baggrund er der udarbejdet et nyt rammeområde  9.5.D1 Kystvejen, Hou mole, der erstatter den eksisterende ramme 9.5.6Hv4 og en del af 9.5.6Hv1. Rammen omfatter frysehusområdet øst for Kystvejen.

Endvidere er den eksisterende kommuneplanramme 9.5.6Ce1 revideret og opdateret i Aalborg Kommunes digitale kommuneplan til 9.5.C1 Brogade, Nørregade og Søndergade. Rammeområdet omfatter blandt andet frysehusområdet vest for Kystvejen.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 9-5-102, Boliger mv., Kystvejen/Hou mole.

28-03-2011
Andre planer