Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 9.009 for Ulsted Varmeværk

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget omhandler en udvidelse af den eksisterende kommuneplanramme 9.3.4Tek1 for Ulsted Varmeværks solfangeranlæg med et areal til etablering af et nyt biomassefyret varmeværk. Kommuneplanrammen konverteres samtidig til konceptet for Aalborg Kommunes digitale kommuneplan. Den nye ramme hedder: 9.3.T1 Ulsted Varmeværk. Eksisterende ramme og udvidelsen af rammen kan ses på nedenstående kort.


Afgrænsning af gældende ramme med udvidelse til nyt biomassefyret varmeværk
Planforslagets baggrund

Ulsted Varmeværk påtænker at opføre et nyt biomassefyret varmeværk nord for Teglgårdsvej i Ulsted. Det nye varmeværk, der skal erstatte det eksisterende anlæg på Stadionvej, skal sikre den fremtidige varmeforsyning i Ulsted på en miljø- og prismæssig optimal måde.

Da det berørte areal ikke er udlagt til tekniske anlæg i kommuneplanen, har der været gennemført en fordebat, inden der er udarbejdet et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for anlægget. Planforslagene forsøger at tilgodese de indkomne bemærkninger fra fordebatten.

Værket tænkes opført som en samlet bebyggelse, der skal omfatte en bygning til halmlager og en bygning til kedel, røgrensning mv. En mindre del af arealet i kedelbygningen indrettes til administrations- og velfærdslokaler. Det samlede grundareal er på 8.400 m2, og det bebyggede areal udgør ca. 1.740 m2 heraf.

Arealet er beliggende i et Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), i indvindingsoplandet til Ulsted Vandværk og i kildepladszone. Der vil derfor i lokalplanlægningen skulle stilles særlige vilkår om sikring af grundvandet.


Kommuneplanrammens beliggenhed i forhold til drikkevandsinteresser

Kommuneplanrammen er ligeledes beliggende inenfor fjernbeskyttelseslinien omkring Ulsted Kirke. derfor må der ikke opføres bygninger, tekniske anlæg m.v. i området, medmindre det er sikret, at hensynet til kirkernes betydning som monumenter i landskabet og landsbymiljøet ikke herved tilsidesættes.

Fjernbeskyttelseszonen bygger på registreringer foretaget i forbindelse med indgåelsen af frivillige aftaler til beskyttelse af kirkernes omgivelser i starten af 1980’erne (aftaleplaner). I aftaleplanen for Ulsted Kirke er kirkens synsmæssige fjernvirkning i landskabet vist med skravering (se nedenstående kort).


Skraveringen viser Ulsted Kirkes synsmæssige fjernvirkning i landskabet (Kommuneplanrammen er vist med blå prik)

Da varmeværket ligger udenfor skraveringen er det vurderet, at værket ikke påvirker Ulsted Kirkes synsmæssige fjernvirkning væsentligt.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er sammen med lokalplan 9-3-101 omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Aalborg Kommune har derfor foretaget en screening af planerne, med det resultat, at er udarbejdet en Miljøvurdering der beskriver, hvordan planernes realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planernes miljøpåvirkninger skal overvåges. Miljøvurderingen er indsat som særskilt dokument i lokalplanens redegørelse.

VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet

Kommunen har screenet projektet for varmecentralen i forhold til VVM-bekendtgørelsen. Anlægget er ikke VVM-pligtig, da det antages ikke at kunne få væsentligt ind-virkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 9-3-101.

04-06-2012
Andre planer