Kommuneplan forsiden

3.4.H1 Norden

Mål

Målet er en fortsat udvikling af et lokalt erhvervsområde. Udviklingen skal ske under hensyntagen til driften af renseanlægget på nabogrunden mod vest.

Der lægges også vægt på at bevare historiske spor, at skabe visuel sammenhæng til fjorden og at skabe en sammenhængende fjordsti.


Mølholmparken - det tidligere Norden.
Anvendelse

Inden der kan indplacering butikker i området, skal der udarbejdes en ny helhedsplan for området.

Butikker* må kun placeres indenfor det afgrænsede bydelscenter - Mølholm, der er vist med lilla farve på nedenstående kort.

Miljø

Miljøkonsekvenserne fra rensningsanlægget betyder, at det ikke vurderes forsvarligt at planlægge for mere forureningsfølsom anvendelse i området - herunder boliger.

Arkitektur - Byrum og landskab

Hvis der bygges nyt i området, lægges der vægt på at bebyggelsen disponeres, så der skabes visuel kontakt mellem Mølholmsvej og fjorden. Hensigten er at skabe en tydeligere oplevelse af den fjordnære beliggenhed fra den bagvedliggende bydel.

Der lægges vægt på at bevare den byhistoriske helhed som findes i sammenhængen mellem lergravssøen, den tidligere kontorbygning til Cementfabrikken Norden ved Mølholmsvej, arbejder- og funktionærbebyggelsen langs Vester Fælledvej med sideveje, "antydningen" af den tidligere kridtbane i form af en færdelsmulighed mellem Mølholmsvej og Kridtgraven og ikke mindst Nordens Kridtgrav.

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt"


Den tidligere kontorbygning ved Mølholmsvej er bevaringsværdig.
Trafik - Veje og stier

Der lægges vægt på at der på sigt skal etableres et sammenhængende rekreativt stiforløb langs fjordkysten. Stiforbindelsen afbrydes idag alene af Nordens areal. 

16-06-2014
Anvendelse
Butikker*
Trykkeri o.l.
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 1.000 m² pr. udvalgsvarebutik i afgrænset bydelscenter - se kort
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.3 
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50
Etager: Max 2, punktvis max 3
Højde: Max 8,5 m, punktvis max 11 m, skorstene o.l. dog 25 m
Miljø
Området påvirkes af miljøkonsekvenser fra rensningsanlægget.
Miljøklasse 3-5, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Kulturspor skal sikres.
Lergravssøen skal bevares.
Visuel kontakt til fjorden fra Mølholmsvej skal sikres.
Udendørs oplag skal afskærmes med beplantning.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone, del af vejareal i landzone