Kommuneplan forsiden

1.3.T1 Nærbanestati­on og jernbane

Mål

Området skal fortsat kunne anvendes til banedrift med tilhørende bygninger og tekniske anlæg. Området langs banelegemet skal understreges som en grøn forbindelse, mens nærbanestationens urbane udtryk skal sikres.

Byggemuligheder

Området kan ikke bebygges bortset fra de bygninger og anlæg, der er nødvendige for områdets anvendelse til nærbanestation og baneareal.

Arkitektur - Byrum og landskab

Nærbanestationen fremstår som et flot eksempel på nutidig arkitektur, hvor der er kvalitet i helhed og detalje. Den høje arkitektoniske standard ønskes fastholdt. Tekniske anlæg knyttet til banedriften i øvrigt, skal placeres og udformes, så de er indpasset harmonisk i området.


Vestbyens nærbanestation fremtræder med en høj arkitektonisk standard.

Området langs banelegemet skal ved beplantning understreges som en markant grøn forbindelse. Hvor det er muligt kan der etableres beplantede støjvolde af hensyn til de tilstødende områder.

27-11-2006
Anvendelse
Teknisk anlæg Transport o.l. (togdrift)
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Etager: Max. 2 ved nærbanestation.
Højde: Max. 7,5 m, elevatortårn dog op til 10 m.
Miljø
Miljøklasse 2-3, se Bilag A.
Arkitektur - Byrum og landskab
Nærbanestationens arkitektonisk høje standard skal sikres.
Områderne langs banelegemet skal fremstå grønt.
Skiltning må ikke virke dominerende i området og skal være relateret til togdrift o.l.
Tekniske anlæg placeres og udformes med respekt for omgivelserne.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Zoneforhold
Byzone.