Kommuneplan forsiden

3.4.R5 Marinaen

Mål

Målet er at skabe rammerne for et attraktivt rekreativt område med en marina, campingplads, vandrerhjem, boliger og andre funktioner der naturligt knytter sig til en lystbådehavn.

Der skal udarbejdes en ny lokalplan for området med henblik på at nytænke:

  • hvordan området kan styrkes som offentligt et tilgængeligt rekreativt rum.
  • omfang og placering af grejskure o.l.,
  • lokaliseringen af bådoplag, 
  • lokaliseringen af havnerelaterede erhvervsfunktioner,
  • disponering af beplantning, volde o.l.

Fjordparkens Marina
Anvendelse

Det er hensigten at zone A skal anvendes til aktiviteter som knytter sig til lystbådehavn, campingplads og vandrerhjem. Zone B kan desuden udnyttes til boligformål.

Inden der kan indplacering butikker i området skal der udarbejdes en ny helhedsplan for området.

Butikker* må kun placeres indenfor det afgrænsede bydelscenter - Mølholm, der er vist med lilla farve på nedenstående kort.I området skal der også fortsat være plads til camping, vandrerhjem og hytteø.
Byggemuligheder

Den eksisterende lokalplan rummer en byggemulighed til hytter på den vestlige mole. Det er hensigten at en ny lokalplan skal fjerne denne mulighed for at sikre udsynet til fjorden fra marinaen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området fremstår idag som et modelleret landskab præget af lukkede rum og mange volde. Med en ny helhedsplan for marinaen er det hensigten at skabe bedre kontakt til fjorden visuelt og fysisk.

Der lægges også vægt på at skabe et afbalanceret forhold mellem det "privatiserede" offentlige rum, som opstår omkring boliger og bådhuse, og de almene rekreative rum, hvor der ikke er tvivl om at "alle" er velkomne. Dette skal ske ved at skabe flere rum som umiddelbart indbyder til ophold og andre almene rekreative aktiviteter samt synlige sammenhænge mellem rummene.


Boligbebyggelsen har været med til at skabe masser af liv og aktivitet - men tilfører også området en vis portion "privathed".
Trafik - Veje og stier

Der lægges vægt på at sikre en sammenhængende rekreativ fjordsti.

23-11-2009
Anvendelse
Butikker*
Enkeltstående butikker**
Hotel/restaurant
Kontorer
Service
Fritidsformål
Rekreative formål
Tekniske Anlæg
I zone B også:
Boliger (etage)
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
* Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 1.000 m² pr. udvalgsvarebutik i afgrænset bydelscenter - se kort
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.3 
** Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
Byggemuligheder
I zone A kun bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Der kan opføres et mindre antal grejskure på max. 3 m2 pr. enhed på grundlag af en samlet plan.
Bebyggelsesprocent: Max. 50 for zone B, max. 10 for zone A
Etager: Max. 3 for boliger, max. 2 for anden anvendelse. Dog max. 1 for hytter, grejskure o.l.
Højde: Max 11 m for boliger, max. 8,5 m. for anden anvendelse. Dog max. 4,5 m. for hytter, grejskure o.l.
Molerne skal friholdes for bebyggelse
Arkitektur - Byrum og landskab
Områdets værdi som offentligt tilgængeligt rekreativt område skal styrkes.
Visuel forbindelse til fjorden skal sikres.
Bebyggelse skal i formsprog og materialevalg tilpasses beliggenheden ved fjorden.
Rumskabende beplantning langs Skydebanevej og Egholm Færgevej.
Kig til marinaen fra Skydebanevej skal sikres.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone