Kommuneplan forsiden

1.1.D10 Banegård, busterminal m.m.

Mål

Målet er at fastholde områdets funktion som trafikknudepunkt og ankomstplads for byens gæster, og at sikre bygningsmæssige, rekreative og kulturhistoriske værdier i området.

Anvendelse

Området skal fortsat anvendes til trafikknudepunkt for den offentlige trafik og til blandet bymæssig anvendelse.

Butikker* må kun placeres indenfor den afgrænsede bymidte - Aalborg City, der er vist med lilla farve på nedenstående kort. Strøggader er vist med gul farve.

Miljø

Som regionalt knudepunkt for den kollektive trafik vil der være en vis miljøbelastning i området fra bus- og banetrafikken.

Arkitektur - Byrum og landskab

John F. Kennedys Plads er en af byens vigtigste pladser. Den fungerer som ankomstplads for mange af byens gæster og er et vigtigt trafikalt knudepunkt i byen - livligt befærdet med biler, busser, cyklister og fodgængere. Samtidig er pladsen med dens beliggenhed i knudepunktet, hvor den tætte by afgrænses af byfronterne langs Prinsensgade og Jyllandsgade mod det grønne, en slags portal til byens hovedstrøg, Boulevarden, og den centrale midtby.

Pladsens vigtige rolle som bindeled i byens grønne struktur er understreget i ganglinjerne gennem den grønne, ovale træformation.

John F. Kennedys Plads omgives af smukke og af monumentale bygninger. Sammen med karréerne nord og øst for pladsen er banegården med sin fine og monumentale karakter med til at markere byrummet omkring pladsen. Kennedyarkaden afslutter rummet omkring pladsen mod syd, men virker arkitektonisk fremmed i i kraft af det voldsomme bygningsvolumen og det beskedne detaljeringsniveau. Nogle af bygningens blanke murpartier kunne evt. anvendes til lysreklamer - både for at forstærke storbystemningen, men også for at understrege områdets karakter af transitrum. Evt. opsætning af lysreklamer vil dog skulle ske under hensyntagen til de berørte boliger langs Jyllandsgade.

Aalborg Banegårds hovedbygning (1902 af Thomas Arboe) er fredet. Stationen og dens tilbygninger kan kun ændres eller ombygges efter særlig tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen.


Aalborg Banegård.

I forhold til bevaring er flere af områdets ejendomme, som det fremgår af retningslinje 5.2.3, vurderet til at være af bevaringsværdi. Derfor skal oprindelige overflader, materialevalg og udformning, ved om- og tilbygninger samt almindelig vedligeholdelse, fastholdes/genskabes.

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din facade - byens ansigt".

Der er også udarbejdet en vejledning om brug af gågader, torve, pladser og fortove. Her kan der blandt andet hentes inspiration og vejledning om udendørs udstilling. Se "Gader og pladser - til glæde for alle".

Trafik - Veje og stier

Der skal fortsat være adgang for busser fra både Jyllandsgade og Østre Allé, ligesom cyklister fortsat skal have adgang til området fra Østre Allé.

23-11-2009
Anvendelse
Butikker*
Hotel og restaurant
Klinikker (ikke dyreklinik)
Kontorer
Service
Trykkeri o.l.
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l. Transport o.l. Værksteder o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik (i strøggader dog max. 250 m² - se kort) og max. 2.000 m² pr. udvalgsvarebutik 
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.1
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: se Bilag K. Øvrige max. 110 %.
Etager: 1-6 tilpasses omkringliggende.
Højde: max. 29 m tilpasses omkringliggende.
Nedrivning, fundering og grundvandssænkning, se retningslinje 5.2.8.
Miljø
Miljøklasse 1-2, dog busterminal miljøklasse 4-5, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3. Grænseværdier for støj fra trafik, samt fra støj og vibrationer fra jernbanen, se retningslinje  13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Aalborg Banegårds hovedbygning er fredet.
Ved nybyggeri samt om- og tilbygninger skal der sikres et højt arkitektonisk niveau.
Havearkitektoniske kvaliteter skal sikres.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.