Kommuneplan forsiden

Nørresundby Havne­front

Nørresundby Havnefront Øst omfatter området fra Limfjordsbroen til Limfjordstunnellen, hvor der nu sættes fokus på en helhedsorienteret byomdannelse, der realiseres i etaper.

Særlige mål fra Hovedstruktur
 • Fortætning, omdannelse og udvikling indenfor vækstaksen skal dække arealbehovet i Aalborg langt ud over planperioden.
 • Højklasset kollektiv trafik, cykelbyen og rekreative oplevelser til fods skal danne rygrad for arealudviklingen og danne grundlag for en prioritering af udviklingsområderne.
 • Via bæredygtig byfortætning skal der sikres kritisk masse som understøtter højklasset kollektiv trafik.
Særlige interesser
 • Bosætning og blandede fortættede byfunktioner med fjorden som herlighedsværdi.
 • Hedegaard Agro, der forventes at forsætte aktiviteterne mange år frem.
 • Store potentialer for rekreative aktiviteter med tilknytning til vandet.
 • Rekreativ cykel- og gangsti langs fjorden.
 • Sikring af kort afstand og god tilgængelighed fra boliger til kollektiv trafik.
 • Jordforurening
Nye muligheder
(eksempler)
 • Arealet vest for Hedegaard – Brolandingen – er allerede ved at blive omdannet til boliger, hotel, restaurant m.m.
 • Den tidligere Tømmerhandels-grund ved Limfjordsvej forventes bebygget med boliger og kontorer indenfor få år.
 • Omdannelse af arealet, hvor den tidligere Kemirafabrik lå, vil være et væsentligt omdrejningspunkt for byomdannelsen på hele strækningen og vil binde området øst for Hedegaard sammen med bl.a. den kommunale administrationsbygning.
 • Mulighed for at indrette arealerne til midlertidig anvendelse for at sikre, at området til enhver tid fremstår attraktivt og tilgængeligt for ikke mindst borgerne i Nørresundby.

25-11-2013