Kommuneplan forsiden

Frejlev

Bosætningssatellit til Aalborg med kraftig befolkningstilvækst og god funktionsdækning.

Styrker

 • Nærhed til Aalborg
 • Miljøprofil
 • Landskab og udsigtsforhold
 • Nogen potentiale for byvækst
 • Gode forhold for børnefamilier

fra Plan09-projektet

Særlige mål fra Hovedstruktur
 • Byvækst
 • Skabelse af et centralt område i byen med blandede byfunktioner
 • Byfortætning frem for byspredning
 • Nye bæredygtige fortættede boformer
Særlige interesser
 • Bosætning (mangler rummelighed til ca. 95 boliger i planperioden)
 • Område med særlige drikkevandsinteresser
 • Naturinteresser
 • Sammenbinding af byens nordlige og sydlige del
 • Sikring af kort afstand og god tilgængelighed fra boliger til kollektiv trafik
Nye muligheder
(eksempler)
 • Omdannelse af centrale erhvervsområder til boliger og blandede byfunktioner
 • Afgrænsning af bymidte
 • Nye bæredygtige fortættede boformer i rammelagte (men ikke udnyttede) boligområder

25-11-2013