Kommuneplan forsiden

Hals

Oprindeligt landsby/fiskerleje og senere fæstningsby/havneby med autentiske by- og havnemiljø. Fuld funktionsdækning.

Styrker

 • God trafikal tilgængelighed
 • Attraktivt by- og havnemiljø
 • Stærkt turistknudepunkt
 • Store natur- og landskabskvaliteter
 • Regionale kultur- og fritidsattraktioner
 • (Kattegatområdet, Skansen)
 • Potentiale for byvækst
 • Gode forhold for børnefamilier

fra Plan09-projektet

Særlige mål fra Hovedstruktur
 • Byvækst
 • Koncentration af centrale byfunktioner
 • Byfortætning frem for byspredning
 • Nye bæredygtige fortættede boformer
Særlige interesser
 • Bosætning (mangler rummelighed til ca. 105 boliger i planperioden)
 • Kystturisme – samspil med sommerhusområdet
 • Friluftsliv
 • Hals havn
 • Hals Skanse
 • Kystnærhedszone
 • Særlige naturkvaliteter, kyst og skov
 • Geologisk interesseområde
 • Særligt oversvømmelsestruet fokusområde "Sommerhusområdet Hals/Hou" fra Klimastrategi
Nye muligheder
(eksempler)
 • Omdannelse til centralt placerede, senioregnede boliger
 • Nye bæredygtige fortættede boformer i eksisterende rammelagte og evt. nye boligområder

25-11-2013