Kommuneplan forsiden

Lille Vildmose - LIFE projekt

Lille Vildmose er et naturområde af international betydning. Der er tale om Danmarks største fredning og rummer unik natur i form af bl.a. ynglende kongeørne, store vådområder og over 2.000 ha af den særlige mosetype – højmose.

Særlige mål fra Hovedstruktur
 • Sikre og forbedre et unikt Natura2000 område, herunder en forbedring  af de rekreative oplevelser.
Særlige interesser
 • Naturgenopretning
 • Beskyttet natur
 • Sjældne naturtyper
 • Fuglebeskyttelse
 • Rekreative oplevelser i respekt for den sårbare natur
Nye muligheder
(eksempler)
 • Gennemførelse af store naturforbedringer som fredningen af Lille Vildmose giver mulighed for frem til 2016.
 • Projektet til 42 mio. kr. gennemføres i et samarbejde mellem Aage V. Jensens Naturfond, Naturstyrelsen og Aalborg Kommune, og støttes fra EU`s LIFE Pulje.
 • Vandstandshævninger og rydninger af uønsket opvækst.
 • Genopretning af gamle tørvegravningsområder i mellemområdet med henblik på en udvidelse af de sjældne naturtyper.
 • Etablering af Birkesø samt etablering af en række nye stiforløb og udsigtstårne.
 • Renovering af eksisterende, samt anlæg af nye P-pladser.

Kortet viser Lille Vildmose med Natura 2000-områdets grænse og Fredningens delområder. Den store Tofte Mose ses som det brune område mod syd mens Paraplymosen og Høstemark Mose ligger i områdets nordlige del. Mellemområdet hvor de fleste naturgenopretningstiltag skal foregå udgør det store mellemliggende område. 

 

25-11-2013