Kommuneplan forsiden

Godthåb

Oprindelig landsby og senere stationsby med unikke naturværdier langs Guldbækken og kulturværdier ved Hammerværket

Styrker

 • Nærhed til Aalborg
 • Natur- og landskabskvaliteter
 • Landsbymiljø
 • Kulturattraktion (industrimuseet Godthåb Hammerværk)
 • Nogen potentiale for byvækst

fra Plan09-projektet

Særlige mål fra Hovedstruktur
 • Byvækst
 • Skabelse af et centralt område i byen med blandede byfunktioner
 • Byfortætning frem for byspredning
 • Nye bæredygtige fortættede boformer
Særlige interesser
 • Bosætning – (har tilstrækkelig rummelighed til nye boliger i planperioden)
 • Sammenhæng og afgrænsning mod Svenstrup
 • Sikring af kulturarv
 • Rekreation/friluftsliv
 • Særlige drikkevandsinteresser i hele byen
 • Sikring af kort afstand og god tilgængelighed fra boliger til kollektiv trafik
Nye muligheder
(eksempler)
 • Afgrænsning af bymidte/lokalcenter
 • Revitalisering/omdannelse af erhvervsområde mod nord
 • Nye bæredygtige fortættede boformer i rammelagte (men ikke udnyttede) boligområder
 • Arealanvendelse syd for Runesvinget?

25-11-2013