Kommuneplan forsiden

Svenstrup

Stationsby med fuld funktionsdækning og stærk erhvervsstruktur understøttet af en god infrastruktur og høj tilgængelighed. Kommunens næst største oplandsby.

Styrker

 • God trafikal tilgængelighed
 • Erhverv og arbejdspladser, pendlingsoverskud
 • Natur- og landsskabskvaliteter
 • Beliggenhed i forhold til Aalborg
 • Potentiale for byvækst
 • Gode forhold for børnefamilier

fra Plan09-projektet

Særlige mål fra Hovedstruktur
 • Byvækst
 • Koncentration af centrale byfunktioner
 • Byfortætning frem for byspredning
 • Nye bæredygtige fortættede boformer
Særlige interesser
 • Bosætning (byen mangler rummelighed til ca. 90 boliger i planperioden)
 • Særlige drikkevandsinteresser i hele byen
 • Sammenhæng med Godthåb
 • Forbindelser til natur/kultur langs Guldbækken
 • Mangler samlingssted
Nye muligheder
(eksempler)
 • Nye bæredygtige fortættede boformer i eksisterende rammelagte og evt. nye boligområder
 • Centralt placerede senioregnede boliger
 • Styrkelse af bylivet ved at koncentrere og sikre mangfoldighed i centrale byfunktioner
 • Arealanvendelsen syd for Runesvinget
 • Baneoverkørsler (nedlæggelse/nye)
 • Revitalisering/omdannelse af centrale erhvervsområder

25-11-2013