Kommuneplan forsiden

Bykvalitet

 

 

 • I Midtbyen skal der være særligt fokus på Aalborgs udvikling som kultur- og oplevelsesby
 • Havnefronterne skal forbinde by og fjord.
 • Væsentlig kulturarv fra middelalder-, renæssance- og industriby skal bevares.
 • Kulturliv, caféliv og shopping skal smelte sammen i et kvalitetsrigt bymiljø, som byder på både autenticitet og overraskelser.
 • Bylivet skal favne både finkultur, mainstream og undergrund.
 • Funktionsintegration og høj bebyggelsestæthed skal fremmes.
 • Der skal især udvikles boliger for seniorer, studerende og de ”unge familier”.

Bymiljøet i Midtbyen rummer den koncentrerede fortælling om Aalborgs særegenhed - ”the tough little big city” ved Limfjorden, hvor et stærkt netværk af private og offentlige kræfter samarbejder om, at transformere den tidligere industriby til videnby. I midtbyens omdannelse spiller både kulturarven og Aalborgs tradition for dristighed og nytænkning væsentlige roller.

 

 • Fjorden skal udnyttes som et aktiv ifht. rekreation, fritidsliv, bosætning og erhvervsudvikling.
 • Karakteristisk karréby skal bevares.
 • Et varieret udbud af centrumnære boliger (ejerform, størrelse mv.) skal fremmes.
 • De enkelte kvarterer skal udvikles som funktionelt sammenhængende nærmiljøer.
 • Der skal være mulighed for butikker i brogaderne.
 • De grønne forbindelser i Østerådalen, langs fjorden og til Egholm skal understøttes som et rekreativt aktiv.
 • Østerå skal fritlægges.
 • Lavtliggende områder skal klimasikres
 • Kollektiv mobilitet og cyklisme skal fremmes.

Brokvartererne og en række tilgrænsende områder rummer særlige potentialer ifht. til det at bo og drive virksomhed bynært ved fjorden. På solsiden drejer det sig om Thistedvejkvarteret, Stigsborg, Østerbrogade, Hjørringvej og Sundsholmen. Syd for fjorden er det Mølholm, Vestbyen, Kærby, Hobrovejskvarteret, Østbyen og Rørdal. Her er der især fokus på, at skabe rammerne for et velfungerende hverdagsliv.

 

 • Karakteristisk haveby skal bevares
 • Nordens kridtgrav, skovbakkeforbindelsen og de grønne toppe skal udvikles som grønne og rekreative kvaliteter.
 • Byen skal afgrænses klart mod Hasseris Enge.
 • Udsigtskvaliteter skal respekteres
 • De rekreative forbindelser til og langs fjorden skal understøttes.
 • Hobrovej, den gamle hovedindfaldsvej til byen, bevares med karakterfulde byrum.

På Hasserisbakken ligger nogle af Aalborgs mest attraktive boligområder. Områdets særlige værdier skal fastholdes. Det gælder havebyens klassiske velhavervillaer - i især Hasseris - med store bygningsmæssige bevaringsværdier. Det gælder også nærhed, forbindelser og udsigt til både fjord, skov og eng er noget af det særlige.

 

 • Der skal ske stationnær byfortætning omkring en kommende letbane.
 • Hadsundvej skal fornyes som funktionel livsnerve.
 • Multifunktionelle mødesteder, fortætning og nye boformer skal fremmes i almene boligkvarterer.
 • Der skal skabes nye sammenhænge mellem Universitetet, Nyt Aalborg Universitetshospital og Aalborg Øst.
 • Byen skal afgrænses klart mod Indkildedalen.
 • Oprindelige landsbyer skal bevares som identitetsbærende nærmiljøer.
 • De grønne forbindelser og toppe skal forstærkes. F.eks. ved Golfparken, Signalbakken og Bundgårdsparken.

Det var på Trandersbakken Aalborgs store forstadsudbygninger skete mest massivt og hurtigt i sidste halvdel af 1900-tallet. Det har haft uheldige konsekvenser bl.a. i form af monofunktionelle boligområder og byggeri af lav kvalitet. Gug er dog samtidig en af de mest populære bosætningsbydele blandt familier. Letbanen, Universitetet, det kommende Universitetshospital kan sammen med massive investeringer i de almene boligområder blive betydningsfulde drivere i en fremadrettet udvikling. Visionsprojektet City in between giver bud på fremtidige løsninger.

 

 • Kulturhistoriske værdier og grønne kvaliteter på Skansen og Lindholm Høje skal beskyttes.
 • Bebyggelse skal orienteres efter fjorden og solen.
 • Udsigtskvaliteter skal respekteres.
 • Lindholm Kridtgrav og Solsideparken skal udvikles som grønne åndehuller og være med til at fastholde bydelenes industrihistoriske identitet.
 • Oprindelige landsbyer skal understøttes som identitetsbærende nærmiljøer.
 • Helhedsorienteret fornyelse af etageboligområderne i Løvvang skal fremmes.

Sundbybakken præges af store landskabelige kvaliteter og bebyggelsesstrukturer som respektfuldt er indpasset her i. Kulturhistorien er også en væsentlig identitets- og kvalitetsbærende faktor - fra vikingetid over landsby til industribyens storskala-indgreb i byens strukturer og landskaber.

 
25-11-2013