Kommuneplan forsiden

Klarup

Tidligere stationsby og forstad til Aalborg med fuld funktionsdækning.

Styrker

 • Nærhed til Aalborg
 • Markant grøn struktur
 • God serviceforsyning
 • Potentiale for byvækst
 • Gode forhold for børnefamilier

fra Plan09-projektet

Særlige mål fra Hovedstruktur
 • Byvækst
 • Koncentration af centrale byfunktioner
 • Byfortætning frem for byspredning
 • Nye bæredygtige fortættede boformer
Særlige interesser
 • Bosætning (mangler rummelighed til ca. 175 boliger i planperioden)
 • Centerstruktur samt offentlig og privat service
 • Forbindelse til Limfjorden
 • Infrastruktur/kollektiv trafikbetjening
 • Område med særlige drikkevandsinteresser
 • Kystnærhedszone
Nye muligheder
(eksempler)
 • Opfølgning på Visionsprojektet City in Between med ”ny by”, fortætning? (relationer til Aalborg Øst, nyt sygehus, AU, Storvorde mv.)
 • Omdannelse af centrale erhvervsområder til boliger og evt. øvrige byfunktioner
 • Nye bæredygtige fortættede boformer i eksisterende rammelagte og evt. nye boligområder
 • Udvidet centerstruktur?

25-11-2013