Kommuneplan forsiden

Storvorde

Tidligere stationsby og bosatellit til Aalborg med fuld funktionsdækning og udsigt over Limfjorden.

Styrker

 • Landskabskvaliteter
 • Beliggenhed tæt på Aalborg
 • Potentiale for byvækst
 • Gode forhold for børnefamilier

fra Plan09-projektet

Særlige mål fra Hovedstruktur
 • Byvækst
 • Koncentration af centrale byfunktioner
 • Byfortætning frem for byspredning
 • Nye bæredygtige fortættede boformer
Særlige interesser
 • Bosætning (mangler rummelighed til ca. 240 boliger i planperioden)
 • Centerstruktur samt offentlig og privat service
 • Forbindelse til Limfjorden
 • Afgrænsning af byens kant mod landskabet
 • Område med særlige drikkevandsinteresser
 • Råstofinteresser
 • Kystnærhedszone
 • Særligt oversvømmelsestruet fokusområde "Lindenborg Å" fra Klimastrategi
Nye muligheder
(eksempler)
 • Opfølgning på Perspektivplan fra Gl. Sejlflod Kommune.
 • Opfølgning på Visionsprojektet City in Between med ”ny by”, fortætning? (relationer til Aalborg Øst, nyt sygehus, AU, Klarup mv.)
 • Nye bæredygtige fortættede boformer i eksisterende rammelagte og nye boligområder

25-11-2013