Kommuneplan forsiden

Vestbjerg

Oprindelig landsby med nærhed til motorvej og Hammer Bakker.

Styrker

 • God trafikal tilgængelighed
 • Beliggenhed ved store natur- og landsskabskvaliteter
 • God beliggenhed tæt på Aalborg
 • Nogen potentiale for byvækst
 • Gode forhold for børnefamilier
 • Udpræget tilfredshed med at bo i byen

fra Plan09-projektet

Særlige mål fra Hovedstruktur
 • Byvækst
 • Skabelse af et centralt område i byen med blandede byfunktioner
 • Byfortætning frem for byspredning
 • Nye bæredygtige fortættede boformer
Særlige interesser
 • Bosætning (har tilstrækkelig rummelighed til boliger i planperioden)
 • Centerstruktur
 • Mulighed for etablering af nærbanestation
 • Barrierevirkning omkring Hjørring Landevej
 • Byens kant. Byens afgrænsning mod det åbne land.
 • Rekreative forbindelser til Hammer Bakker
 • Mulighed for etablering af nærbanestation
 • Byfortætning ved standsningssted for højklasset kollektiv trafik (nærbane)
 • Område med særlige drikkevandsinteresser
Nye muligheder
(eksempler)
 • Afgrænsning af bymidte
 • Nye bæredygtige fortættede boformer i rammelagte (men ikke udnyttede) boligområder

25-11-2013