Kommuneplan forsiden

4.4.B2 Vest for Sdr. Tranders

Mål

Området ønskes udbygget som et boligområde. Bebyggelsen ønskes afgrænset i en samlet „finger" med grønne kiler omkring. Mod vest ønskes en landskabstilpasset afgrænsning mellem bebyggelsen og den grønne kile. Mod Sønder Tranders kan bebyggelsesstrukturen være med åben-lav bebyggelse, der i proportioner matcher landsbyen.

Anvendelse

Forud for placering af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning, skal der gennemføres en lokalplanlægning.

Byggemuligheder

Ved placering af bebyggelse skal der tages hensyn til afledning af spildevand og overfladevand.

Arkitektur - Byrum og landskab

Områdets østlige del bebygges med parcelhuse eller tæt-lav strukturer i højst 1½ etage. Mod Alfred Nobels Vej ønskes bygget etageboliger i 3 etager. Resten kan bebygges med karreformet bebyggelse, parcelhuse, tæt-lav strukturer eller punkthuse i op til 3 etager.

Ved disponering af området skal udviklingsønsker i forbindelse med letbanen tages i betragtning.

Der skal sikres en sammenhængende intern grøn struktur der forbindes med det omkringliggende landskab. Bebyggelsesstrukturen indebærer, at en del af opholdsarealerne udlægges som fællesarealer i kilerne vest og øst for bebyggelsen.

Vedrørende udformning af veje, stier og grønne kiler samt valg af belægninger, armaturer og andet byinventar, se Designmanual for Universitetsparken. Det er et mål at sikre en visuel sammenhæng af disse elementer i rammeområdet. 

Kloakforsyningens tekniske krav til landskabstilpassede bassiner skal overholdes.


Udsigt mod Sønder Tranders landsby.
Zoneforhold

Området kan overføres til byzone gennem en lokalplan.

22-10-2018
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)*
Klinikker
Service
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
*Etageboliger kun mod Alfred Nobels Vej
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40 for tæt-lav og småhusgrunde; max. 60 for etagehuse; max. 30 for åben-lav.
Etager: Max. 1½ i den østlige fjerdedel og max. 3 for resten.
Bygningshøjde: Max. 12 m dog max. 8½ m mod øst.
Fælles opholdsareal:
Min. 10% for åben-lav, 15% for tæt-lav og 25% for etage.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal disponeres under hensyn til landskabet og omgivelserne.
Monotone facader skal undgås.
Større bebyggelse skal visuelt opdeles i mindre enheder.
Inden for de enkelte boliggrupper skal bebyggelsen have et arkitektonisk helhedspræg.
Tekniske installationer skal enten være skjult i bygninger eller indgå bevidst som arkitektonisk element.
De grønne kiler skal sikres som fælles opholdsareal for bebyggelserne, der danner kilen.
Der skal sikres en sammenhængende intern grøn struktur.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Vejadgang fra Alfred Nobels Vej og fra Karlfeldts Alle.
Fællesparkering, der ikke er synlig fra de grønne kiler mod vest og øst.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Overfladevand skal afledes til et landskabstilpasset forsinkelsesbassin.
Etablering af fremtidssikrede affaldsløsninger.
Zoneforhold
By- og landzone.