Kommuneplan forsiden

4.4.C3 Fredrik Bajers Vej/Bertil Ohlins Vej

Mål

Lokalcenterområdet har en central beliggehed på Campus Øst, og ligger i et krydsfelt for flere mobilitetsformer. Lokalcenterområdet har til formål at sammenlokalisere boliger, undervisning, kontor mv. med udadvendte funktioner for at skabe et knudepunkt og samlingssted, hvor uddannelse, handel, service og byliv mødes.

Området skal udvikles med henblik på god tilgængelighed for bløde trafikanter og høj opholdskvalitet.

Området er en del af bybåndet, hvor der kan arbejdes med by- og funktionsfortætning. Det er målet at bybåndet binder universitetsområdet sammen. Her kan der placeres markante bygninger, der synliggør Universitetet i bydelen. Ved placering af bygninger skal der tages hensyn til omgivelser, herunder bebyggelse og byrum.

Universitetsområdets karakteristiske netværk af byrum, opholds- og friarealer med gader, strøger, friarealer, pladser og lignende der omgiver og forbinder bebyggelsen, skal udgøre et samlende element og medvirke til en god helhedsoplevelse og skala.

Anvendelse

Funktionsblanding og fortætning skal være med til at skabe byliv og dynamik og prioriteres derfor særligt højt i lokalcenterområdet.

Det er muligt at etablere fitnesscenter i området.

Byggemuligheder

Området er beliggende i Bybåndet og er delvist bebygget med markant bebyggelse. Området forventes fortsæt udbygget med bebyggelser med henblik på byfortætning dog under hensyn til omgivelser.

Selvom der ikke angives konkrete bebyggelsesprocenter, er det et klart mål at området udvikles med et sammenhængende netværk af byrum samt fri- og opholdsarealer i og omkring bebyggelserne.

Opholdsarealer kan være en del af byrummet, såvel indenfor rammeområdet som i nærtliggende byrum der fungerer som opholdsarealer. Opholdsarealer kan udformes som en del af bebyggelsen i form af fx taghaver.

Arkitektur - Byrum og landskab

Den centrale placering i bybilledet sætter særlige krav til at bebyggelserne fremstår som spydspidser, hvad angår god arkitektur.

Det skal sikres, at bygninger og byrum bearbejdes arkitektonisk, så de medvirker til et aktivt og velfungerende centerområde og mødested på tværs af brugere og funktioner.

Ved udformning af ny markant bebyggelse skal der dels tages hensyn til bebyggelsens funktion og betydning som pejlemærke i bydelen såvel som til samspillet med områdets særlige identitet og de øvrige bygninger i området.

Ved bebyggelse af langstrakte bygninger skal facaderne ved den arkitektoniske udformning gives et udseende, så bebyggelsen ikke fremtræder for massiv eller passiv.

Der skal sikres gode udenomsarealer til udendørs torveaktiviteter og byliv.

Skiltning skal opføres i harmoni med bebyggelsen, og må ikke dominere omgivelserne. Se Din virksomhed - byens ansigt.

Der er også udarbejdet en vejledning om brug af gågader, torve, pladser og fortove. Her kan der blandt andet hentes inspiration og vejledning om udendørs udstilling. Se "Gader og pladser - til glæde for alle".

Gronnekilerbybaandost 250_v2
Bybåndet gennem Universitetet.
4.4.C3Biotek
Området set fra byparken i vest med ny institutsbebyggelse fra 2014.
Trafik - Veje og stier

Området vejbetjenes fra Fredrik Bajers Vej, men servicekørsel og lignende vil være mulig ad bybåndet. Fredrik Bajers Vej nedklassificeres, således at kollektiv trafik, fodgængere og cyklister opprioriteres i bybåndet.

17-06-2019
Anvendelse
Boliger (etage) *
Butikker**
Restaurant o.l.
Klinikker mv.
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsanlæg
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Værksteder o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Dog ikke i stueetager.
** Bruttoetageareal: Max. 1200 m² pr. dagligvarebutik og max. 500 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.3.
Byggemuligheder
Etager: max. 7.
Højde: max. 30 m.
Fælles opholdsarealer: Min. 10%.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal, arkitektonisk set, have en høj kvalitet og tilpasses dens funktion og stedet.
Bybåndet skal have en arkitektonisk bearbejdning der medvirker til et velfungerende studie- og bymiljø.
Monotone og bastante facader skal undgås.
Tekniske installationer skal enten være skjult i bygninger eller indgå bevidst som arkitektonisk element.
Tekniske anlæg skal placeres og udformes i harmoni med områdets øvrige bebyggelse.
Ingen udendørs oplag.
Området skal fremstå grønt med beplantning i flere lag.
P-pladser skal fremstå grønne i form af beplantning i flere lag.
Fredrik Bajers Vej skal gives et grønt profil.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Vejadgang fra Fredrik Bajers Vej.
Busvej og fremkommelighed for bløde trafikanter skal sikres i bybåndet.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Til universitetsformål fastsættes en parkeringsnorm på 1 p-plads pr. 100 m2.
Teknisk forsyning
Etablering af fremtidssikrede affaldsløsninger.
Zoneforhold
Byzone