Kommuneplan forsiden

4.4.R3 Syd for Alfred Nobels Vej

Mål

Området skal sikres som rekreativt område for bydelen.

Byggemuligheder

Inden for området kan der kun placeres bygninger, der er nødvendige for områdets anvendelse. Bebyggelse skal indpasses i landskabet og beplantningen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området skal fremstå som et åbent parkstrøg med træer, buske og åbne græsarealer. Lange sigtelinjer skal sikres.

22-10-2018
Anvendelse
Rekreative formål
Fritidsformål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Bebyggelsesprocent: Max. 5.
Etager: Max. 1.
Højde: Max. 6 m.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som et åbent parkstrøg.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Zoneforhold
Landzone.