Kommuneplan forsiden

4.4.O5 AAU Fredrik Bajers Vej

Mål

Det er et mål at udvikle et sammenhængende Universitetsområde med universitetsrelaterede formål og anvendelser, der understøtter et levende campusmiljø.

I bybåndet kan der arbejdes med by- og funktionsfortætning. Det er målet at bybåndet binder universitetsområdet sammen. I bybåndet kan der placeres markante bygninger, der synliggør Universitetet i bydelen. Ved placering af høje bygninger skal der tages hensyn til omgivelser, herunder eksisterende bebyggelse og byrum.

Områdets karakteristiske netværk af byrum, opholds- og friarealer med gader, strøger, pladser og lignende, der omgiver og forbinder bebyggelsen, skal udgøre et samlende element og medvirke til en god helhedsoplevelse og skala. Byparken skal sikres som primært fælles opholdsareal.

4.059_fredrik bajers vej_1
Fakultetsbygninger omkring gårdrum i Fredrik Bajers Vej Kvarteret.
IMG_0313_web Byparken udgør en stor herlighedsværdi på Campusområdet.
IMG_0332 Gårdrum ved institutsbyggeri på Kroghstræde 3.
Anvendelse

Området er tiltænkt undervisningsformål. Byparken udgør et vigtigt grønt byrum i campusområdet.

Byggemuligheder

Rammeområdet er næsten fuldt udbygget.

For arealer der er placeret i bybåndet vil der være mulighed for en fortsæt fortætning under hensyn til arkitektur og kulturhistorie.

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom inklusive fremtidige udbygningsmuligheder varierer meget på baggrund af de nuværende matrikulære forhold, hvor matriklerne går på tværs af rammeområder eller der foretages løbende udstykninger. Selvom der ikke angives en konkret bebyggelsesprocent af denne årsag, er det et klart mål, at området fortsat udvikles med et sammenhængende netværk af fri- og opholdsarealer i og omkring bebyggelserne. Bebyggelsesprocenten for rammeområdet som helhed estimeres således til 60. Dette eksklusive eventuelle parkeringsanlæg.

Gronnekilerbybaandost 250_v2
Bybåndet gennem Universitetet.
Arkitektur - Byrum og landskab

Det er et mål at offentlige byggerier fungerer som spydspidser, hvad angår god arkitektur.

Det skal sikres, at bygninger og byrum bearbejdes arkitektonisk, så de medvirker til et velfungerende studiemiljø og attraktivt campusområde med en høj opholdskvalitet og en høj arkitektonisk kvalitet.

Ny bebyggelse i bybåndet skal placeres og orienteres, så den medvirker til at virke samlende og identitetsskabende for Universitetet. Ved udformning af ny markant bebyggelse i bybåndet skal der dels tages hensyn til bebyggelsens funktion og betydning som pejlemærke i bydelen såvel som til samspillet med områdets særlige identitet og de øvrige bygninger i området.

Ved bebyggelse af langstrakte bygninger skal facaderne ved den arkitektoniske udformning gives et udseende, så bebyggelsen ikke fremtræder for massiv eller passiv.

Skiltning skal opføres i harmoni med bebyggelsen og må ikke dominere omgivelserne. Se Din virksomhed - byens ansigt.

4.059_Byparken (2)
Byparken ved Bertil Ohlins Vej.

4.4.O5Kroghstraede
Bebyggelse på Kroghstræde fra 1981.

4.4.O5FredrikBajersVejKvarter
Bebyggelse i Fredrik Bajers Vej kvarteret fra midten af 1980'erne.

 
Bebyggelse på Kroghstræde 3 er fra 1999 og er det sidste byggeafsnit som blev opført i den oprindelige arkitektur.

4.4.O5FredrikBajersVej3b
Nyere institutsbebyggelse fra 2005 i Fredrik Bajers Vej kvarteret.

4.4.O5Byparken
Byparken med markant institutsbebyggelse fra 2014 i bybåndet i baggrunden.

Trafik - Veje og stier

Området vejbetjenes fra Fredrik Bajers Vej, men servicekørsel og lignende vil være mulig ad bybåndet. Fredrik Bajers Vej nedklassificeres, således at bløde trafikanter og kollektiv trafik opprioriteres i bybåndet.

17-06-2019
Anvendelse
Kulturelle formål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Værksteder
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Etager: Max. 3, dog max. 7 i bybåndet.
Højde: Max. 14 m, dog max. 30 m i bybåndet.
Fælles opholdsarealer: Min. 10%
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal, arkitektonisk set, have en høj kvalitet og tilpasses dens funktion og stedet.
Bybåndet skal have en arkitektonisk bearbejdning der medvirker til et velfungerende studie- og bymiljø.
Monotone og bastante facader skal undgås.
Tekniske installationer skal enten være skjult i bygninger eller indgå bevidst som arkitektonisk element.
Tekniske anlæg skal placeres og udformes i harmoni med områdets øvrige bebyggelse.
Ingen udendørs oplag.
Området skal udvikles med et sammenhængende netværk af fri- og opholdsarealer i og omkring bebyggelserne.
Byparken må ikke bebyyges og skal fremstå inviterende.
P-pladser skal fremstå grønne i form af beplantning i flere lag.
Fredrik Bajers Vej skal gives et grønt profil.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Vejadgang fra Fredrik Bajers Vej.
Busvej og fremkommelighed for bløde trafikanter skal sikres i bybåndet.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Til universitetsformål fastsættes en parkeringsnorm på 1 p-plads pr. 100 m2.
Teknisk forsyning
Etablering af fremtidssikrede affaldsløsninger.
Zoneforhold
Byzone.