Kommuneplan forsiden

4.4.C2 Føtex

Mål

Området er fuldt udbygget, og ønskes fastholdt som bydelscenter.

Arkitektur - Byrum og landskab

Der ønskes flere træer på parkeringspladsen og ud mod de tilgrænsende veje.

Skiltning skal opføres i harmoni med bebyggelsen og må ikke dominere omgivelserne. Se Din facade - byens ansigt og Din virksomhed - byens ansigt.

26-04-2021
Anvendelse
Butikker*
Restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 5.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 1.000 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.3 
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:   Max. 30. 
Etager: Max. 2.
Højde: Max. 10 m.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Monotone facader skal undgås.
Større bebyggelse skal visuelt opdeles i mindre enheder.
Tekniske installationer skal enten være skjult i bygninger eller indgå bevidst som arkitektonisk element.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede arealer i direkte tilknytning til bebyggelsen.
P-pladser skal fremstå grønne.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang fra Selma Lagerlöfs Vej, Niels Bohrs Vej og Sigrid Undsets Vej.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.