Kommuneplan forsiden

Redegørelse - 10 Turisme og fritid

Baggrund

 

Fra forslag til endelig plan:

Denne redegørelse er udarbejdet som forudsætningsmateriale til forslag til Kommuneplan09. Med den endelige godkendelse af planen er der foretaget følgende ændringer, der berører dette afsnit:

  • Efter forhandling med Miljøcenter Århus er formuleringen om mindre ændringer af afgrænsningen for sommerhusområder taget ud af retningslinie 10.2.1 Rammer for byggeri i sommerhusområder. Endvidere er planlægning for Staun Havn taget ud af Hovedstrukturafsnit 10 (Miljøvurderingen) og af retningslinie 10.2.3 Rammer for bådkapacitet i fritidshavne. Endelig er Rammeområde 10.7.R1 Staun Havn slettet.

Redegørelsen er ikke konsekvensrettet i overensstemmelse med ændringerne.

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Hovedstrukturafsnit 10 Turisme og fritid med tilhørende retningslinier er en omskrivning af afsnit 1.3 ”Turisme og friluftsliv” og hele kapitel 4 ”Ferie og fritid” fra Regionplan 2005 til konceptet for Aalborg Kommunes digitale Kommuneplan.

Hovedstrukturafsnit 10 Turisme og fritid er endvidere blevet suppleret med bestemmelserne fra den gældende kommuneplan (afsnit ”Natur, park og landskab”) om kolonihaver samt retningslinierne fra Regionplan 2005 om støj fra fritidsområder: 3.7.5 Planlægning og udbygning af skydebanearealer og 3.7.10 Speedwaybane øst for Gandrup.

Teksterne er sammenskrevet og omredigeret fra regional til kommunal planlægning, hvor intentionerne i indholdet er fastholdt.

  • Eneste reelle ændring af indholdet er følgende:
    En tilføjelse af en ny lokal fritidshavn ”Staun havn” i forslag til retningslinie 10.2.3 Rammer for bådkapacitet i fritidshavne med en kapacitet på 70 bådpladser.
  • Ændrede støjkonsekvensområder for skydebanerne i gl. Aalborg Kommune ud fra en mere præcis kortlægning af støjudbredelsen fra disse anlæg. De mere præcise støjkonsekvensområder fremgår allerede af den gældende kommuneplan, men ikke af kortbilagene til Regionplan 2005.

Emner der beskrives i dette afsnit:

Planforslagets baggrund

Hovedformålet med hovedstrukturafsnit 10 Turisme og fritid med tilhørende retningslinier er at bidrage til en generel ophævelse af landsplandirektivet, der omfatter den tidligere Regionplan 2005, ved at overføre afsnit 1.3 Turisme og friluftsliv, hele kapitel 4 Ferie og fritid samt retningslinie 3.7.5 Planlægning og udbygning af skydebanearealer og 3.7.10 Speedwaybane øst for Gandrup fra Regionplan 2005 til Aalborg Kommunes Kommuneplan.

Staun havn
På foranledning af en ansøgning fra borgerne i Staun ønsker Aalborg Kommune at etablere en marina ved Staun. Projektet skal sikre bedre havnemulighed for egentlige fiske- og lystbåde til erstatning for det lavvandede område med bro som anvendes i dag. Det skal forsøges at etablere en mindre havn, der har indsejling så nær den store sejlrende som muligt.
Marinaen forventes at blive et aktiv for lokale og besøgende sejlere, ligesom det er formodningen, at anlægget på et mere alment plan åbner for nye udviklingsmuligheder i landdistriktet. Samlet set er projektets mål:

  • at anlægge moderne havnefaciliteter, som både lokale og gæstende fritidssejlere vil kunne drage nytte af,
  • at skabe et socialt knudepunkt i området, hvor lokale og gæster kan dyrke socialt samvær og nyde de rekreative rammer som Limfjorden og de omkringliggende naturområder udgør,
  • at gøre de skønne naturområder omkring denne del af Limfjorden synlige for flere mennesker, og
  • at bidrage til positiv udvikling i et landdistriktsområde, som de seneste år har været præget af negative udviklingstræk.

Kystområdet ved Stavn er beliggende i et Natura 2000 område. Derfor er der udarbejdet en konsekvensvurdering af projektets påvirkninger af den omgivende natur og arter området er udpeget for at beskytte samt indhentet en planlægningstilladelse fra Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen.

Af planlægningstilladelsen fremgår, at der nu kan udarbejdes en kommuneplan for projektet. Kystdirektoratet skal have forelagt projektet, så de i henhold til deres lovgivning kan vurdere, om der er VVM pligt.

Støjkonsekvensområder for skydebaner
I Regionplanen 2005 er der indlagt støjkonsekvensområder som teoretiske cirkler omkring skydebanerne i regionen. Gl. Aalborg Kommune har udført mere detaljerede beregninger af den faktiske støj fra de skydebaner, der findes i gl. Aalborg Kommune.

Den lokale debat

Fordebatten for dette afsnit er gennemført i forbindelse med udarbejdelsen af Planstrategi 2007. Byrådet besluttede i forbindelse med godkendelse af Planstrategi 2007, at der på sigt ønskes udarbejdet en ny sammenfattende plan for ferie- og fritidsområdet, men at det ikke skulle være i forbindelse med Kommuneplan 09.

Miljøvurdering

Biologisk mangfoldighed
Projektområdet ligger omkranset af strandbeskyttelseslinjen. Området ligger i økologiske forbindelseslinje, kystnærhedszone, kyst og strandenge ligger i udpeget vejledende § 3 område. Desuden er området Natura 2000-område udpeget til Ramsar- og Habitatområde på baggrund af værdifulde lavvandede kystområder og strandenge. Den øgede menneskelige aktivitet og ændring af strømforhold mm. er ikke nærmere undersøgt. Vurderingen af påvirkningen afventer yderligere undersøgelser.

Landskab
Området er udpeget til regionalt naturområde. Med henblik på at bevare kysterne så de fortsat udgør landskabelige helheder, vurderes projektet, at påvirke området negativt på grund af moler, bygninger og vinterpladser til bådene.

Grundvand, overfladevand og jordbund
Overfladevandet i et havneområde er generelt påvirket af de aktiviteter, der foregår i havnen. Vandkvaliteten i havnen og påvirkningen af de omgivende arealer vil være afhængig af antallet af både, vandmængde og udskiftning heraf. Spild af brændstoffer og udluvning af aktivstoffer fra bådmaling (indeholder giftstoffer der skal forhindre begroninger med alger og skaldyr) er blandt forureningskilderne.

På land vil de samme aktiviteter kunne påvirke jordbunden. Erfaringer fra andre lystbådehavne viser, at mange vinterpladser til både er forurenede. Forureningerne stammer især fra vedligeholdelse af bådmalingen (slibning og spild).

Arkæologisk arv, arkitektonisk arv og kulturarv
Området er udpeget som værdifuldt kulturmiljø. Ved byggeri og anlæg skal der ske en afvejning af de forskellige hensyn, så kulturbeskyttelseshensyn varetages.

Klimapåvirkning og luftkvalitet
Der må forventes øget trafik til området.


Befolkningens levevilkår, menneskers sundhed og materielle goder
En havn vil blive et aktiv for lokalområdet. Den vil give mulighed for socialt samvær og skabe rekreative muligheder for brugere.

Samlet vurdering
Der er væsentlige naturinteresser at beskytte i området, herunder Natura 2000. En udvidelse af Staun havn kan være i modstrid med disse interesser. Eventuelle modstridende interesser kan have betydning for om udvidelsesplanen kan realiseres. I forhold 0-aternativet kan den samlede påvirkning af miljøet ikke vurderes på nuværende grundlag.

Bæredygtighedsstrategi
Ændringerne i afsnittet om turisme og fritid i forhold til gældende planer er vurderet i forhold til om de understøtter Bæredygtighedsstrategiens mål. Kommuneplanen kan have en positiv eller negativ effekt i forhold til målopfyldelsen. Der er vurderet en neutral virkning, hvis der både er en positiv og negativ effekt, eller der er vurderet, at der hverken er en positiv eller negativ effekt. De mål der ikke er relevante er ikke nærmere omtalt her. 

For mål opstillet for natur vurderes et mål at være positiv (sikre attraktiv natur og rekreative muligheder) med hensyn til rekreative muligheder, og samtidig vil der være en negativ effekt for samme mål mht. beskyttelsen af natur og landskaber. For målet om reduktion af tungmetaller og miljøfremmede stoffer vurderes afsnittet at have en negativ effekt.

I forhold til miljø og sundhed vurderes 2 mål at være negativ (reduktion af tungmetaller og miljøfremmede stoffer).

Når afsnittet om turisme og fritid sammenholdes med bæredygtighedsstrategien har de negative mål altså samlet en overvægt. Det skal bemærkes, at vurderingen ikke siger noget om hvorvidt afsnittet alt i alt understøtter en bæredygtig udvikling. 

Mål

Positiv

Negativ

Neutral

Ikke relevant

Klima

 

 

 

 

Ressourcer

 

 

 

 

Natur

½

 

 

Miljø og sundhed

 

2

 

 

Mål for egen virksomhed

 

 

 

 

23-11-2009
Se også