Kommuneplan forsiden

Redegørelse - Nord-området

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

 

Fra forslag til endelig plan:

Denne redegørelse er udarbejdet som forudsætningsmateriale til forslag til Kommuneplan09. Med den endelige godkendelse af planen er der foretaget følgende ændringer, der berører dette afsnit:

 • Efter forhandling med Miljøcenter Århus er erhvervsområdet 5.6.H1 Vang Mark i Vest-bjerg reduceret, så det ikke berører det udlagte vandindvindingsopland.
 • Afgrænsningen af rammeområde 5.9.H1 Hostrup udvides til at omfatte to foreslåede strimler af de tilgrænsende ejendomme matr. nr. 42d og matr. nr. 43p for at skabe hensigtsmæssig vejadgang.

Redegørelsen er ikke konsekvensrettet i overensstemmelse med ændringerne.

Forslag til Kommuneplan09

Planområde 5 omfatter den nordenfjordske del af den "gamle" Aalborg Kommune, på nær Nørresundby-området, der hører til planområde 2.

I planområde 5 er der foretaget ændringer i kommuneplanrammerne følgende steder: Vadum, Tylstrup, Vestbjerg, Vodskov, Langholt og Landområde Nord (Hostrup). De væsentligste ændringer og konsekvenser beskrives nedenfor.

Vadum

I kommuneplanen regnes med, at der opføres 90 boliger inden for de kommende 12 år (kommuneplanens tidshorisont). Der er ikke tilstrækkeligt areal inden for det eksisterende byområde, så der inddrages nye områder:

- Mod syd-øst et areal på ca. 4½ ha med plads til 25-50 boliger. Arealet indgår i rammeområde 5.1.D1 Ellehammersvej. Området ligger inden for kystnærhedszonen (betegnet Kystlandskab, C-område) og er i Regionplan 2005 udlagt som perspektivområde, der kan konverteres til byudvikling i forbindelse med kommuneplanlægningen. Området ligger i direkte forlængelse af eksisterende byområde. Det er ikke husdyrtung, og inddragelsen vurderes ikke at være i strid med de landbrugsmæssige interesser.

- Mod øst inddrages et areal med plads til ca. 13 parcelhusgrunde. Arealet overføres fra det nuværende rammeområde5.1.R2, Langs Gammel Å og indgår i stedet i rammeområde5.1.B3 Robert Svendsens Vej m.m.

Den samlede rummelighed i Vadum er herefter på 110 - 140 boliger.

Byudviklingen på længere sigt (perspektivområde, der udbygges efter 2021) forventes at ske i den nordlige del af byen, hvor der skønsmæssigt er plads til op mod 140 boliger samt institutioner.

I Vadum er samtlige kommuneplanrammer og bybeskrivelsen opdateret og justeret.

Vadum: Væsentligste ændringer

Da Vadum ligger i kystnærhedszonen skal der ifølge planloven foreligge er særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for planlægning i området. Det vurderes, at der for Vadum generelt er en særlig planlægningsmæssig og funktionel begrundelse for at planlægge i kystnærhedszonen idet:

 • Vadum i kommuneplanens hovedstruktur er udpeget som serviceby med noget vækstpotentiale og således er udset til at bære en del af boligtilvæksten som supplement til mulighederne i Aalborg,
 • området ved Ellehammersvej i Regionplan 05 er udpeget som perspektivområde for fremtidig byudvikling ud fra en vægtet afvejning af de overordnede bindinger, som Vadum er berørt af,
 • området understøtter udnyttelsen af eksisterende infrastruktur i Vadum og
 • området ikke er i direkte visuel kontakt med kystlandskabet.

 

Tylstrup

I kommuneplanen regnes med, at der opføres 80 boliger inden for de kommende 12 år (kommuneplanens tidshorisont). Med en rummelighed på 70 - 110 boliger, er der tilstrækkelig areal inden for det eksisterende byområde, så der inddrages ikke nye områder. Der foretages dog nogle ændringer i rammerne:

- Ved Ultvedvej udgår rammeområde 5.7.O1 Ultvedvej. Arealet ligger i landzone og bygningerne anvendes ikke længere til fritidsformål. Ejendommen vil herefter kunne anvendes til fx bolig eller småerhverv på baggrund af en zonetilladelse.

- Rammeområde 5.7.D3, Brandborgvej, Hedensvej m.m. udvides mod syd, og erhvervsområde 5.7.H1, Tylstrupvej indskrænkes tilsvarende mod nord. Et ledigt areal nord for Vævergården kan herefter anvendes til fx boliger.

I Tylstrup er samtlige kommuneplanrammer og bybeskrivelsen opdateret og justeret.

Tylstrup: Væsentligste ændringer

 

Vestbjerg

I kommuneplanen regnes med, at der opføres 40 boliger inden for de kommende 12 år (kommuneplanens tidshorisont). Med en rummelighed på 40 - 60 boliger, er der tilstrækkelig areal inden for det eksisterende byområde, så der inddrages ikke nye boligområder. Til gengæld lægges der op til en diskussion om en fremtidig boligudvikling skal ske nord for Bakmøllevej og / eller syd for Tingvej.

Erhvervsudviklingen ønskes fortsat at ske ved Vang Mark. Området er snart udbygget og udvides derfor mod vest.

På hjørnet af Bakmøllevej - Hjørring Landevej udlægges areal til butikker og service. Området ligger let tilgængeligt for både gående, cyklister og bilister. Hensigten med området er at skabe mulighed for en bedre kundebetjening af den nordlige bydel.

Den grønne kile nord for Bakmøllevej udvides. Inden for kilen er der bl.a. mulighed for bynær skovrejsning. Den nordlige del af kilen indgår i den økologiske forbindelse, som forbinder Store Vildmose-kilen i vest og Hammer bakker-kilen i øst.

I Vestbjerg er samtlige kommuneplanrammer og bybeskrivelsen opdateret og justeret.

Vestbjerg: Væsentligste ændringer

 

Vodskov

I kommuneplanen regnes med, at der opføres 175 boliger inden for de kommende 12 år (kommuneplanens tidshorisont). Der er ikke tilstrækkeligt areal inden for det eksisterende byområde, så der inddrages nye områder mod nord-øst og mod vest:

- Ved Englodden et areal på ca. 6 ha med plads til 40-60 boliger. Arealet får rammebetegnelsen 5.2.B6 Englodden. Området ligger inden for kystnærhedszonen (betegnet Kystlandskab, C-område) og er i Regionplan 2005 udlagt som perspektivområde, der kan konverteres til byudvikling i forbindelse med kommuneplanlægningen. Området ligger i direkte forlængelse af eksisterende byområde. Det er ikke husdyrtung, og inddragelsen vurderes ikke at være i strid med de landbrugsmæssige interesser.

- Nord for Englodden afgrænses et areal på ca. 11 ha med plads til 40-80 boliger. Arealet får rammebetegnelsen 5.2.B10 Vodskov Enge. En del af arealet er beskyttet natur, som ikke berøres af byggeriet. Området er afgrænset 160 m fra motorvejen, og der stilles endvidere krav om, at området kun kan udnyttes til boligbyggeri i den udstrækning, støjforholdene tillader det. Den sydlige del af området ligger inden for kystnærhedszonen (betegnet Kystlandskab, C-område), den nordlige del udenfor. Arealet ligger relativt lavt og bebyggelsen forventes ikke at ville påvirke kysten visuelt. Planlægningsmæssig er der tale om en afrunding af byen mod nord-øst. Området er ikke husdyrtung, og det vurderes at ændringen ikke er i strid med de landbrugsmæssige interesser.

- Vest for Langbrokrovej inddrages et nyt rammeområde med betegnelsen 5.2.B11, Højrimmen. Området er på 6,5 ha, men en del af det er beskyttet natur, som friholdes for bebyggelse. Der skønnes at være plads til 30-50 boliger. Området ligger inden for kystnærhedszonen (Kystlandskab, C-område) og i direkte tilknytning til det nuværende byområde. Bebyggelsen forventes ikke at ville påvirke kysten visuelt. Området er ikke husdyrtung, og ændringen vurderes ikke at være i strid med landbrugsmæssige interesser.

Byudviklingen på længere sigt (perspektivområde efter 2021) er kun mulig vestpå, idet byen mod nord støder op til særlig værdifuld natur / landskab, mod øst ligger motorvejen og mod syd begrænses udviklingen af støjkonsekvenszonen fra Aalborg lufthavn.

Erhvervsområdet ved Følfodvej er indskrænket lidt mod nord pga. bl.a. beskyttede naturområder. Rammeområdet er opdelt i 2 zoner: Den bynære zone A er til miljømæssig lettere virksomheder - zone B tættest mod motorvejen er til de miljømæssig set lidt tungere virksomheder eller til virksomheder med behov for større oplag.

I Vodskov er samtlige kommuneplanrammer og bybeskrivelsen opdateret og justeret.

Vodskov: Væsentligste ændringer

Da Vodskov ligger i kystnærhedszonen skal der ifølge planloven foreligge er særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for planlægning i området. Det vurderes, at der for Vodskov generelt er en særlig planlægningsmæssig og funktionel begrundelse for at planlægge i kystnærhedszonen idet:

 • Vodskov i kommuneplanens hovedstruktur er udpeget som hovedby med anseeligt vækstpotentiale og således er udset til at bære en væsentlig del af boligtilvæksten som supplement til mulighederne i Aalborg,
 • byudviklingen i Vodskov er begrænset af fredet natur/kultur (Hammer Bakker) mod nord, støjkonsekvenszonen fra lufthavnen mod syd-vest og frederikshavnmotorvejen mod syd-øst, - de nye medtagne boligområder er eneste muligheder for byudvikling i Vodskov,
 • områderne understøtter udnyttelsen af eksisterende infrastruktur i Vodskov
 • såfremt Vodskov skal byudvikles "indefra og ud", vil det berøre kystnærhedszonen og
 • byudviklingsområderne ikke er i direkte visuel kontakt med kystlandskabet.

Langholt

I Langholt sker der kun en lille rettelse i afgrænsningen af rammeområde 5.4.D2 nord for Bjerget. Området udvides mod øst, for at sikre vejadgang til den nordøstligste matrikel. Rammebestemmelserne ændres ikke.

Langholt: Justering af grænsen til rammeområde 5.4.D2 Gravsholtvej m.m. 

 

Landområde Nord (Hostrup)

I Hostrup, mellem Sulsted og Vestbjerg, har virksomheden Bilgården ønske om udvidelse. Området medtages i kommuneplanen med betegnelsen 5.9.H1 Hostrup. I området kan etableres butik til pladskrævende varegrupper (kun bilsalg) med et max. etageareal på 3.000 m2.


Hostrup: Udvidelse af Bilgården (nyt rammeområde)

Endelig er ramme 5.9A1 Hvorupgård Mark tilrettet i overensstemmelse med det nyudlagte rammeområde 2.2.I3 Bøgildsmindevej.

 

Detailhandel

Alle eksisterende rammer indenfor planområdet, der omhandler detailhandel, er konsekvensrettet i overensstemmelse med indholdet i Hovedstrukturafsnit 7 Butikker med tilhørende retningslinier 7.1.1 til 7.1.7.

Miljøvurdering

Vadum

5.1.d1 Ellehammersvej
Området er klassificeret som okkerklasse 4, hvilket betyder, at der ved en eventuel dræning er risiko for okkerforurening og en negativ påvirkning af vandløbet. Nærmere undersøgelser skal foretages ved dræning.
Store dele af Vadum er fælleskloakeret. Det nye boligområde kan medføre en forøget udledning af opspædet spildevand fra overløbsbygværker til det højt målsatte vandløb, der i 2002 ikke overholder målsætningen.
Der løber to åbne grøfter gennem området. Vandløbene er spildevandsbelastet da der er udløb fra et overløbsbygværk. Vandløbene kan udgøre en sundhedsrisiko i et boligområde.

Samlet set vurderes det, at der ikke er særlige konsekvenser ved udpegning af området, såfremt der i den nærmere planlægning tages særlig hensyn til spildevandsafledning.

Tylstrup

5.7.D3 Brandborgvej, Hedensvej m.m.
Dele af arealet er beliggende i indvindingsoplandet og kildepladszonen til Tylstrup Vandværk, hvorfor der i forbindelse med lokalplanlægningen skal tages hensyn til grundvandsbeskyttelsen.

Samlet set vurderes det, at der ingen væsentlige miljøkonsekvenser er ved udpegning af rammen ud over grundvandsinteresserne.

Landområde Nord

5.9.H1 Hostrup
Samlet set vurderes det, at der ikke er væsentlige konsekvenser ved udpegningen af området.

Vestbjerg

5.6.R1 Grøn kile ved Vang Mark
Samlet set vurderes det, at der alene er positive konsekvenser ved udlægning af den grønne kile.

5.6.H1 Vang Mark
Området er delvist beliggende i indvindingsoplandet til Vestbjerg vandværks kildeplads ved Gyldenrisvej. I handlingsplanen for vandværket er anbefalingen, at kildepladsen ved Gyldenrisvej på sigt bør nedlægges. Der skal i forbindelse med lokalplanlægningen tages hensyn til grundvandsbeskyttelsen.
Lidt under halvdelen af Vestbjerg er separatkloakeret, den øvrige del er fælleskloakeret. Udledningerne af opspædt spildevand fra de fælleskloakerede oplande kan blive berørt af de nye områder. De eksisterende udledninger af opspædt spildevand sker til Fyldgrøften der er et lavt målsat vandløb ved udledningerne men højt målsat ved udløbet til Lindholm å. Vandløbsundersøgelsen i 2002 viste, at målsætningen for vandkvaliteten ikke var overholdt.

Samlet set vurderes det, at der ikke er særlige konsekvenser ved udpegning af området, såfremt der i den nærmere planlægning tages hensyn til drikkevandsinteresserne.

5.6.D2 Butikker og service ved Bakmøllevej
Området er beliggende i indvindingsoplandet til Vestbjerg vandværks kildeplads ved Gyldenrisvej. I handlingsplanen for vandværket er anbefalingen, at kildepladsen ved Gyldenrisvej på sigt bør nedlægges. Der skal i forbindelse med lokalplanlægningen tages hensyn til grundvandsbeskyttelsen.
Lidt under halvdelen af Vestbjerg er separatkloakeret, den øvrige del er fælleskloakeret. Udledningerne af opspædt spildevand fra de fælleskloakerede oplande kan blive berørt af de nye områder. De eksisterende udledninger af opspædt spildevand sker til Fyldgrøften der er et lavt målsat vandløb ved udledningerne men højt målsat ved udløbet til Lindholm å. Vandløbsundersøgelsen i 2002 viste, at målsætningen for vandkvaliteten ikke var overholdt.

Samlet set vurderes det, at der ikke er særlige konsekvenser ved udpegning af området, såfremt der i den nærmere planlægning tages særlig hensyn til drikkevandsinteresserne og naturområdet.

Vodskov

5.2.B10 Vodskov Enge
Vandløbet, der løber langs områdegrænsen mod syd,  er spildevandsbelastet, og vandløbet kan udgøre en sundhedsrisiko i et boligområde. Generelt meddeles der ikke tilladelse til rørlægning af åbne offentlige vandløbsstrækninger.
Langs vandløbet ligger terrænet lavt, og der er risiko for oversvømmelse af hele området. Der kan også være problemer forbundet med afledning af overfladevand pga. det lavtliggende terræn. Der er et område (eng), der er beskyttet natur, ved den vestlige ende af arealet og en sø i den østlige ende af arealet. Dele af området er klassificeret som okkerklasse 4, hvilket betyder, at der ved dræning er risiko for okkerforurening.
Arealet der er omfattet af beskyttet natur er indarbejdet i et grønt strøg mellem 2 områder med boliger. Indgreb omkring disse naturområder f.eks. dræning kan påvirke dem, og som udgangspunkt er det ikke tilladt og vil forudsætte, at der opnås dispensation fra lovens bestemmelser.
Screeningen i forhold til Habitat-reglerne konkluderer, at der forud for lokalplanlægningen skal ske en undersøgelse af Stor Vandsalamander’s (bilag IV-art) udbredelse. Ved en eventuel lokalplanlægning i området omkring Hammer Bakker vil der blive taget hensyn til arten, så planen så vidt muligt understøtter og forbedrer potentialet for forøgelse af udbredelsesområdet.
Området er delvist beliggende i kystnærhedszonens område C, som betegnes som kystbagland. På det foreliggende grundlag kan det ikke vurderes om arealudlægget vil påvirke landskabet.
Vodskov ligger tæt på større trafikale veje, cykelstier og kollektivtrafik. Området ligger inden for 300 meter fra motorvejen, hvor der er en beskyttelseszone, der normalt skal friholdes. Området er dog trukket væk fra motorvejen, men det kan ikke udelukkes at der kan være støjgener fra trafikken på motorvejen. Der kan også være støjgener fra trafikken på Vodskovvej.

Samlet set vurderes det, at der vil være væsentlige konsekvenser ved udlæg af rammen især i forhold til det lavtliggende terræn og den beskyttede natur. Derudover kan der være konsekvenser for sundheden i forhold til det spildevandspåvirkede vandløb. Eventuelle konsekvenser for den beskyttede bilag IV-art skal undersøges nærmere forud for en lokalplanproces. I forbindelse med den konkrete planlægning skal også hensynet til eventuelle støjgener fra Motorvejen og Vodskovvej afklares. Endelig kan det ikke vurderes, om om byggeri indenfor kystnærhedszonens område C vil påvirke landskabet.

5.2.B6 Englodden
Arealet ligger op til et område med let industri og et området med blandet bolig og erhverv. Det kan ikke udelukkes, at der kan være støjproblemer mellem erhverv og boliger.
Screeningen i forhold til Habitat-reglerne konkluderer, at der forud for lokalplanlægningen skal ske en undersøgelse af Stor Vandsalamander’s udbredelse. Ved en eventuel lokalplanlægning i området omkring Hammer Bakker vil der blive taget hensyn til arten, så planen så vidt muligt understøtter og forbedrer potentialet for forøgelse af udbredelsesområdet.
Området er beliggende i kystnærhedszonens område C, som betegnes som kystbagland. På det foreliggende grundlag kan det ikke vurderes om arealudlægget vil påvirke landskabet.
Området kan påvirkes af støj fra Motorvejen og Vodskovvej, og inden området kan benyttes til boligformål, skal der sikres at støjkraven kan overholdes.

Samlet set vurderes det, at området kan udlægges til boligformål uden særlige konsekvenser for miljøet, såfremt det forud for lokalplanlægningen kan dokumenteres, at der kan tages hensyn til bilag IV-arten. I lokalplanen skal der indarbejdes hensynet til støjgenerne fra Motorvejen og Vodskovvej samt gener fra erhvervene på naboarealet. Det kan ikke vurderes, om byggeri indenfor kystnærhedszonens område C vil påvirke landskabet.

5.2.B11 Højrimmen
Midt i området er godt 1 ha registreret som beskyttet natur (eng, sø og mose) omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Som udgangspunkt er der forbud mod indgreb som ændrer/forringer tilstanden af et beskyttet område. Dette område skal fremstå som naturområde mellem boligområderne.
Den vestlige og den nordligste del er udpeget som økologisk forbindelse. Områder bør friholdes for byggeri, men ved at arbejde på en glidende overgang mellem boliger og den økologiske forbindelse f.eks. med en grøn kile, kan værdien af den grønne kile opretholdes.
Arealet ligger umiddelbart udenfor NATURA2000, økologisk forbindelse, fredede områder og beskyttet natur (mose, hede, eng og overdrev).
Screeningen i forhold til Habitat-reglerne konkluderer, at der forud for lokalplanlægningen skal ske en undersøgelse af Stor Vandsalamander’s udbredelse. Ved en eventuel lokalplanlægning i området omkring Hammer Bakker vil der blive taget hensyn til arten, så planen så vidt muligt understøtter og forbedrer potentialet for forøgelse af udbredelsesområdet.
Området er beliggende i kystnærhedszonens område C, som betegnes som kystbagland. På det foreliggende grundlag kan det ikke vurderes om arealudlægget vil påvirke landskabet.
Store dele af Vodskov er fælleskloakeret. Udstykningsområdet ligger overfor disse områder og kan medføre forøget udledning af opspædet spildevand fra overløbsbygværker til højt målsat vandløb, der ved vandløbsundersøgelse i 2002 ikke overholdt målsætningen.
Dele af området er klassificerede som okkerklasse 4, dvs. jordbund med lavt indhold af jern, men dog risiko for okkerforurening ved dræning. Nærmere undersøgelse bør foretages om nødvendigheden af rensning ved dræning.

Samlet set vurderes det, at området kan udlægges til boligformål uden særlige konsekvenser for miljøet, såfremt der forud for lokalplanlægningen kan dokumenteres, at der kan tages hensyn til bilag IV-arten, og at tilstanden af den beskyttede natur midt i området ikke forringes. I lokalplanen skal der tages hensyn til afledning af overfladevand. Endvidere skal der i lokalplanarbejdet arbejdes på, at der er en glidende overgang til den økologiske forbindelse mod vest. Det kan ikke vurderes, om byggeri indenfor kystnærhedszonens område C vil påvirke landskabet.

 

 

 

23-11-2009