Kommuneplan forsiden

Redegørelse Øst Aalborg

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan


Fra forslag til endelig plan:

Denne redegørelse er udarbejdet som forudsætningsmateriale til forslag til Kommuneplan09. Med den endelige godkendelse af planen er der foretaget følgende ændringer, der berører dette afsnit:

  • I kommuneplanramme 4.8.R1 Beplantningsbælte ved Kertemindevej – under Trafik, veje og stier er indføjet: ”Beplantningsbæltet kan passeres med en vej i en 30 m bred tracé.”
  • Rammeafgrænsningen for 4.8.M2 Østhavnen Øst er tilrettet, så den stemmer overens med lokalplanafgrænsningen for lokalplan nr. 08-066.
  • Mulighed for ”Dyreklinikker m.v.” er indarbejdet i Kommuneplanramme 4.5.H1 Langa-gervej (Tornhøj).
  • Mulighed for butik/kiosk på 250 m2 if. benzinsalg er indarbejdet i rammeområde 4.2.D5 Eternitten og bygningshøjden mod Sønderbro er hævet til 12 m.

Redegørelsen er ikke konsekvensrettet i overensstemmelse med ændringerne.

Forslag til Kommuneplan09

Der er sket en geografisk tilretning af følgende rammer (4.8.I5, 4.8.R1 og 4.8.R2). Grænsen er rettet så fredskovslinien følges. Rammebestemmelserne er uændret.

Sundhedsministeriet og Region Nordjylland forhandler pt. om den fremtidige sygehusstruktur i Nordjylland. I disse forhandlinger indgår overvejelser om placering af et nyt sygehus i Aalborg Øst på et areal øst for Selma Lagerløffsvej. Overvejelserne omkring placeringen af et sygehus i Aalborg Øst har indgået i planlægningsarbejdet, men har ikke medført konkrete ændringer i arealudlæg og anvendelsesbestemmelser, idet evt eventuelt sygehusprojekt forventes gennemført i en særskilt planproces.

Detailhandel
Alle eksisterende rammer indenfor planområdet, der omhandler detailhandel, er konsekvensrettet i overensstemmelse med indholdet i Hovesstrukturafsnit 7 Butikker med tilhørende retningslinier 7.1.1 til 7.1.7.

Miljøvurdering
Samlet set vurderes ændringerne i kommuneplanen for Øst Aalborg ikke at have væsentlige konsekvenser for miljøet.
23-11-2009